Els de Comicat s'endroguen.

Si no, no s'explica com em cataloguen de "gran" entre mig, de, poca broma, en Jacques Tardi, en Gilbert Shelton i en Max. Em sento molt afalagat, però... deixeu les drogues, companys! ;) Hum... tot i que, mirant-m'ho bé, en una cosa els guanyo... dels quatre barbuts, sóc el més xollut! XD

Si no, se explica cómo me catalogan "grande" entre, poca broma, Jacques Tardi, Gilbert Shelton y Max. Me siento muy halagado, sin embargo ... ¡dejad las drogas, compañeros! ;) Hum ... aunque, mirándomelo bien, en una cosa los gano ... ¡de los cuatro barbudos, soy el más peludo! XD

Otherwise, it can not be explained how they catalog me of "great" among, no joke, Jacques Tardi, Gilbert Shelton and Max. I am really flattered; however... you’d better leave the drugs, friends! ;) Hum... even though, if you analyze it carefully, there is a thing in which I win them... of the four bearded, I am the hairiest! XD

Comentaris