El còmic que va marcar la meva vida.

Llegeixo al bloc La BD, que Delcourt reeditarà "Llegendes dels Pobles Oblidats", de Chevalier i Segur. Un còmic oblidat? No pas per mi!
Era a mitjans dels 90, més o menys. Un amic meu de l'Escola Joso, en Nacho de València, em va comentar: "He trobat un còmic genial! I està saldat!". En efecte, vaig trobar els tres àlbums d'aquesta saga en el Saló del Còmic de Bcn per mil pessetes. Personalment, la millor compra que he fet mai. Sóc gran seguidor d'en Bourgeon, d'en Giardino, i de molts d'altres, però aquest còmic em va obrir tot un món: "Així que es pot fer fantasia amb guions per adults...!" Sempre m'havia agradat la fantasia, però no m'hi dedicava gaire des de feia anys.
Al cap d'uns mesos, començava a treballar amb en Continent de Môm, que desembocaria, més tard, en la idea de fer l'Orn. Hauria fet el mateix de no haver llegit aquest còmic?
No ho sé. El que sé és que "Llegendes dels Pobles Oblidats" és un gran còmic pels amants de la fantasia. Cent per cent recomanable.

Leo en el blog La BD, que Delcourt reeditará "Leyendas de los Pueblos Olvidados", de Chevalier y Segur. ¿Un cómic olvidado? ¡No para mí! Era a mediados de los 90, más o menos. Un amigo mío de la Escuela Joso, Nacho de Valencia, me comentó: "¡He encontrado un cómic genial! ¡Y está saldado"! En efecto, encontré los tres álbumes de esta saga en el Salón del Cómic de Bcn por mil pesetas. Personalmente, la mejor compra que he hecho nunca. Soy gran seguidor de Bourgeon, de Giardino, y de muchos otros, pero este cómic me abrió todo un mundo: "Así que se puede hacer fantasía con guiones para adultos ...! " Siempre me había gustado la fantasía, pero no me dedicaba mucho a ella desde hacía años. Al cabo de unos meses, empezaba a trabajar con Continente de Môm, que desembocaría, más tarde, en la idea de hacer l'Orn. ¿Habría hecho lo mismo de no haber leído este cómic? No lo sé. Lo que sé es que "Leyendas de los Pueblos Olvidados" es un gran cómic para los amantes de la fantasía. Cien por ciento recomendable.

I have read on the blog The BD, that Delcourt will republish "Legends of the Forgotten People ", from Chevalier and Segur. A forgotten comic? Not for me! It was in the mid 90’s,.more of less. A friend of mine from the School Joso, Nacho from València, told me: "I have found a brilliant comic! And it is being sold out"!. In effect, I found the three albums of this saga in the Saló del Comic of Bcn for one thousand pesetas. Personally, the best purchase that I have ever made. I am a great supporter of Bourgeon, of Giardino, and of many others, but this comic opened me a whole world: "So you can do fantasy scripts for adults...! I had always enjoyed the fantasy, but I hadn’t dedicated myself to it since many years ago. After some months, I started to work on the Continent of Môm, who would lead, later, to the idea of making Orn. Would I have done the same without having read this comic? I do not know. What I know is that "Legends of the Forgotten People" it is a great comic for the lovers of the fantasy. 100% advisable.

Comentaris