Pro-candidatura Comicat als Premis Convit de Difusió de la Llengua i la Cultura CatalanesLa Tònia Bauçà ha tingut una idea genial de la que me'n faig ressò: promoure la candidatura de Comicat als Premis Convit de difusió de la llengua i la cultura catalanes.
Aleshores ha proposat la seva candidatura per diversos motius:
 1. Perquè quan es parla de llengua i cultura catalana, sembla que el terreny es limiti a la "gran cultura" i a l'ensenyament. Aleshores, incloure-hi un bloc dedicat a la difusió del còmic en català és una manera de popularitzar aquests premis.
 2. Perquè creiem que s'ho mereixen per la feina que fan.
 3. Perquè és una manera més de difondre el còmic com a mitjà per normalitzar i també com a eina de normalització lingüística.
Què heu de fer? Que difongueu la notícia a tothom qui hi pugui estar interessat i que els voteu.
 • L'enllaç on trobareu tota la informació és aquí.
 • L'enllaç on els podreu votar és aquest altre. Aquí heu d'anar a Envieu proposta de candidatura. Es desplegarà una finestra on us demanaran nom i cognoms, DNI, etcètera, i quan arribeu a Dades de la persona candidata, aneu directament a Candidats presentats i seleccioneu Javier del Campo, que és un dels fundadors de ComiCat.
Els premis es lliuraran el 17 de juliol. És complicat que guanyin, però el sol fet que figurin entre la llista de candidats ja és una cosa important.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Tònia Bauçà ha tenido una idea genial de la que me hago eco: promover la candidatura de Comicat a los Premios Convit de difusión de la lengua y la cultura catalanas. Entonces ha propuesto su candidatura por diversos motivos:
 1. Porque cuando se habla de lengua y cultura catalana, parece que el terreno se limite a la "gran cultura" y a la enseñanza. Entonces, incluir un blog dedicado a la difusión del cómic en catalán es una manera de popularizar estos premios.
 2. Porque creemos que se lo merecen por el trabajo que hacen.
 3. Porque es una manera más de difundir el cómic como medio para normalizar y también como herramienta de normalización lingüística.
¿Qué tenéis que hacer? Que difundáis la noticia a todo el mundo que pueda estar interesado y que les votéis.
 • El enlace donde encontraréis toda la información es aquí.
 • El enlace donde los podréis votar es éste otro. Aquí tenéis que ir a Enviáis propuesta de candidatura. Se desplegará una ventana donde os pedirán nombre y apellidos, DNI, etcétera, y cuando llegáis a Datos de la persona candidata, vais directamente a Candidatos presentados y seleccionáis a Javier del Campo, que es uno de los fundadores de ComiCat.
Los premios se entregarán el 17 de julio. Es complicado que ganen, pero el solo hecho de que figuren entre la lista de candidatos ya es una cosa importante.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Tònia Bauçà has had a brilliant idea about the one that I make impact: promoting the candidature of Comicat to|in the Banquet Prizes of broadcast|diffusion of the language|tongue and the culture Catalan. Then he|she|it has proposed its|his|her|their candidature for several motives:
 1. Because when people speak about language|tongue and Catalan culture, it seems that the terrain limits itself to|in the "great culture" and to|in the education. Then, to include a block devoted to the broadcast|diffusion of the comic in Catalan there is a way to popularize these prizes.
 2. Because we believe that they deserve it for the work that they make.
 3. Because more is a way of spreading the comic as a means to normalize and also as a tool of linguistic normalization.
What do you have to make? That you spread the piece of news to everybody who can be there interested and that you vote for them.
 • The link where you will find all the information is here.
 • The link where you will be able to vote them is this other. Here you have to go to Send proposal of candidature. A window where, DNI, etc, will ask you for name|noun and surnames will be displayed and when you arrive at Datum of the candidate person, you go directly to presented Candidates and you select Javier del Campo, who is one of the founders of ComiCat.
The prizes will be given on the 17th July. It is complicated that they win, but the fact alone that they appear among the list of candidates already is an important thing.

Comentaris