Fent memòria...

Com eren els personatges de l'Orn HU? He de fer un petit repàs... fa massa temps que no els dibuixava!

¿Cómo eran los personajes de Orn HU? Tengo que hacer un pequeño repaso ... ¡hace demasiado tiempo que no les dibujaba!
How were the characters of Orn HU? I do a quick rundown ... it is a long time ago I draw them!