Francesc Bou i Guitart, alcalde d'ERC

Formiga i Bosch, Josep. ”Història de Vidreres” Ajuntament de Vidreres. Novembre 2011.
I per acabar l'any, em permetreu de fer una entrada molt personal. El desembre de fa vuitanta-cinc anys, en plena guerra civil, el meu avi patern assumia l'alcaldia del seu poble, Vidreres. No em puc ni arribar a imaginar l'empenta d'aquest home, per posar-se al davant d'un poble en uns moments tan complicats. Ho va pagar amb un llarg exili de 25 anys a França. Y perquè consti: del que més orgullós em sento és de quan van venir els del Comité de Riudarenes (o potser el de Sils) a assassinar la gent de dretes del poble. Van anar al Casino, on eren mig poble jugant a cartes, a fer-los saber que actuarien a Vidreres. Però el meu avi va fer anar a buscar els fusells: els va dir, als del Comité, que ells ja s'encarregarien dels de dretes del seu poble, i que si els havien de defensar a trets dels del Comité, ho farien. La topada no va arrribar a més. Aquesta anècdota, que sembla de películ·la, me la va explicar el meu pare: ell, un nen, estava jugant al pati del Casino i ho va veure tot. I no va haver-hi ni un sol assassinat al poble.
Quan penso amb el valor i la força de tantes generacions que per ideologia es jugaven físicament la vida, i la comparo amb nosaltres, en sortim força mal parats...
I no crec gens en allò de "qualsevol temps passats van ser millors", eh! El nivell de vida, l'atenció mèdica, l'escolarització, etc... I sobretot, que la gent no es mata pels carrers, en això estem mil vegades millor. Potser que la societat es desvinculi de la política és un preu a pagar pel benestar social (tot i que el futur no és gaire afalagador)? Jo no ho crec pas...
Potser està arribant el moment en que la societat s'ha de tornar a polititzar i plantar-se fort davant dels que en volen fer de la misèria un negoci.
Apa... que tingueu una bona entrada d'any!

Y para acabar el año, me permitiréis hacer una entrada muy personal. El diciembre de hace ochenta y cinco años, en plena guerra civil, mi abuelo paterno asumía la alcaldía de su pueblo Vidreres. No me puedo ni llegar a imaginar el empuje de este hombre, para ponerse al frente de un pueblo en unos momentos tan complicados. Lo pagó con un largo exilio de 25 años en Francia
Y para que conste: lo que más orgulloso me siento es de cuando vinieron los del Comité de Riudarenes (o quizás el de Sils) a asesinar a la gente de derechas del pueblo. Fueron al Casino, donde estaba medio pueblo jugando a cartas, a dar a conocer que actuarían en Vidreres. Pero mi abuelo mandó a buscar los fusiles: les dijo, a los del Comité, que ellos ya se encargarían los de derechas de su pueblo, y que si los tenían que defender a tiros los del Comité, lo harían. El choque no llegó a más. Esta anécdota, que parece de película, me la explicó mi padre: él, un niño, estaba jugando en el patio del Casino y lo vio todo. Y no hubo ni un solo asesinato en el pueblo.
Cuando pienso en el valor y la fuerza de tantas generaciones que por ideología se jugaban físicamente la vida, y la comparo con nosotros, salimos bastante mal parados ...
¡Y no creo nada en lo de "cualquier tiempo pasado fueron mejores", eh! El nivel de vida, la atención médica, la escolarización, etc... Y sobre todo, que la gente no se mata por las calles, en eso estamos mil veces mejor. ¿Que la sociedad se desvincule de la política puede que sea un precio a pagar por el bienestar social (aunque el futuro no es muy halagador)? Yo no lo creo ...

Quizá está llegando el momento en que la sociedad debe volverse a politizar y plantarse fuerte frente a los que quieren hacer de la miseria un negocio.
Venga ... ¡ Que tengáis una buena entrada de año!

And last year, allows me to make a very personal entry. In December of eighty-five years ago, during the civil war, my grandfather took the mayor of his village, Vidreres. I can not imagine the push to get this man to get in front of people at a time so complicated.  
He paid with a 25-year long exile in France.  
And for the record: I am the most proud is when they come from the Committee Riudarenes (or maybe Sils) to kill people right-winger of the village. They go to the Casino, where half the people were playing cards, to let them know they would act in Vidreres. But my grandfather did go get the guns: he said, to the Committee, they would take it to the  right-winger of its people, and if they had to defend the shot of the Committee, they would.  The clash was never more. This anecdote, which appears in film, I was told my father: he, a child was playing in the courtyard of the casino and saw everything. And there was not a single murder in the village.
When I think of the value and strength of many generations that ideology played physical life, and compare us, we left very badly ...
I do not think of anything in that "any past were better," huh! The standard of living, medical care, schooling, etc... Above all, people are not killed in the streets, in that we are a thousand times better. Maybe that separates society from politics is a price to pay for social welfare (although the future is not very flattering)? I do not think so ...

Perhaps the time is coming when the company was re-politicize and stand strong against those who want to make a business of misery.
Have a good start year!