Un gos d'atura a la sabana africana: l'idea. (1)


 L'any 2.007, uns amics, en Dani i la Cristina, van tenir el primer fill. Vaig decidir, una mica improvisant, de fer-los aquest dibuix. Els que no sigueu lectors fidels de l'Orn (i amb bona memòria) no crec que recordeu una aventura de l'Orn amb l'estrangera Noa, una lleona en missió especial. L'aventura acaba d'una manera suggerent, sense mostrar res, però sembla evident veient qui du la Noa en braços... I l'endemà, els dos aventurers separen els seus camins. I vet aquí que nou mesos després tenim un gos d'atura a la sabana africana.

En 2007, unos amigos, Dani y Cristina, tuvieron el primer hijo. Decidí, un poco improvisando, de hacerles este dibujo. Los que no seáis lectores fieles del Orn (y con buena memoria) no creo que recordéis una aventura de Orn con la extranjera Noa, una leona en misión especial. La aventura acaba de un modo sugerente, sin mostrar nada, pero parece evidente viendo quien lleva Noa en brazos ... Y al día siguiente, los dos aventureros separan sus caminos. Y he aquí que nueve meses después tenemos un perro pastor en la sabana africana.

In 2007, some friends, Dani and Cristina had their first child. I decided to improvise a little, to make them this picture. Perhaps you're not faithful readers of Orn (and a good memory) I do not remember what an adventure of foreign Orn with Noa, a lioness on a special mission. The adventure ends in a suggestive manner, without showing anything, but it seems clear to see who carries arms in the Noa ... The next day, the two adventurers separate paths. So there you have nine months to stop a dog on the African savannah.