Apocalipsi zombie... vull dir gripal...

(Apocalipsis zombi ... quiero decir gripal ...)
- ¡Cerebros!
- Quiero decir ...
-Más klennex!

(Zombie apocalypse... I mean influenzal...)
- Brains!
- I mean...
-More klennex!

Comentaris