Època blava (esbossos, 3)

Ara que estic re-jugant al Baldur's Gate (amb el Baldur's Trilogy) amb un bàrbar semi-orc... m'agafa per fer tres esbossos de semi-orcs... femelles... Hum... Com fer que tinguin un punt atractiu i orc alhora? És complicat, ja que són conceptes contraposats...
Quina nostàlgia, el vell i bon rol per PC... Qui t'ha vist i qui et veu...

Ahora que estoy re-jugando al Baldur's Gate (con el Baldur's Trilogy) con un bárbaro semi-orco... me coge para hacer tres esbozos de semi-orcos... hembras... Hum... ¿Cómo hacer que tengan un punto atractivo y orco a la vez? Es complicado, puesto que son conceptos contrapuestos...
Qué nostalgia, el viejo y buen rol para PC... Quién te ha visto y quien te ve...

Now that I am re-playing Baldur's Gate (with Baldur's Trilogy) with a barbarian semi-orc... feel like doing three sketches of semi-orcs... females... Hum... How to make them have an attractive point and look orc simultaneously? It is complicated, because they are opposite concepts...
What nostalgia, the good old rol for PC... Who has seen you and who sees you...

Comentaris