Sóc simpatitzant d'ERC

Sóc simpatitzant d'ERC.
I no, no demanaré perdó per ser-ho, tot i que sembla que ho hagi de fer si escoltes les ràdios o llegeixes els diaris. Quina ràbia i quina alegria tan mal dissimulades de tants tertulians, columnistes i periodistes.

Ha estat una bona patacada. Ningú pot negar-ho. Cal que ERC reflexioni seriosament sobre el que s'ha fet malament, i també sobre el que s'ha fet bé. Perquè hi ha coses que s'han fet bé.
Sóc simpatitzant d'ERC, mai me n'he amagat. Ni en les victories, ni en les derrotes. El partit és prou fort com per refer-se, i confio que amb algunes lliçons apreses. I si és així, es recuperarà i creixerà encara més.

Una de les grans refexions que jo, personalment, de manera humil, llenço aquí: en l'actual societat, és impossible passar de ser un partit petit a un partit gran sense tenir un mitjà de comunicació. Una ràdio, una tele, un diari... el que sigui. Alguna eina, per humil que sigui, que serveixi per explicar-nos dia a dia. Sense aquesta eina, sempre serem un partit polític testimonial.

Sí, com heu comprovat, sóc simpatitzant d'ERC.


Soy simpatizante de ERC.
Y no, no pediré perdón por serlo, a pesar de que parece que lo tenga que hacer si escuchas las radios o lees los diarios. Qué rabia y qué alegría tan mal disimuladas de tantos tertulianos, columnistas y periodistas.
Ha sido una buen batacazo. Nadie puede negarlo. Hace falta que ERC reflexione seriamente sobre lo que se ha hecho mal, y también sobre lo que se ha hecho bien. Porque hay cosas que se han hecho bien.
Soy simpatizante de ERC, nunca me he escondido. Ni en las victorias, ni en las derrotas. El partido es bastante fuerte como para rehacerse, y confío que con algunas lecciones aprendidas. Y si es así, se recuperará y crecerá todavía más.
Una de las grandes reflexiones que yo, personalmente, de manera humilde, lanzo aquí: en la actual sociedad, es imposible pasar de ser un partido pequeño a un partido grande sin tener un medio de comunicación. Una radio, una tele, un diario... lo que sea. Alguna herramienta, por humilde que sea, que sirva para explicarnos día a día. Sin esta herramienta, siempre seremos un partido político testimonial.
Sí, cómo habéis comprobado, soy simpatizante de ERC.


I am a sympathizer of ERC.
And not, I will not apologize for this, although it seems that it has to do it if you listen to the radioes or read the newspapers. What anger and what happiness so badly hidden of so many tertulianos, columnists and journalists.

One has been a good thump. Nobody can deny it. It is necessary that ERC reflects seriously on that one has harmed, and also on the one in that one has been right. Because there are things in that they have been right.
I am a sympathizer of ERC, I have never hidden. Not neither in the victories, nor in the defeats. The party is quite strong as to recover, and I trust than with some learned lessons. And if it is like that, it will recover and grow even more.
One of the big reflections that I, personally, in a humble way: in the current society, it is impossible to happen of being a small party to a big party without having mass communication media. A radio, a TV, a newspaper... the one that is. Some tool, for humble that is, that it serves to explain ourselves every day. Without this tool, we will always be a nominal political party.

Yes, how have you verified, I'm a sympathizer of ERC.

Comentaris