Allò que no és important

No acostumo a recomanar lectures d'entrades de blocs que no siguin de còmic (cadascú que llegeixi el que pugui i el que vulgui), però he trobat extremadament interessant aquest petit text de l'Oriol Junqueras al Directe.cat.
Llegint la Història de Polibi hom s'adona (ell ho recalca, de fet), com la Fortuna juga un fet decisiu en tots els afers de la nostra vida, ja siguin privats o públics. Ens aconsella que per aconseguir els objectius hom ha de ser prudent però saber aprofitar les oportunitats, humil però ambiciós, i sobretot, persistent però no sorrut. El que avui no triomfa, demà pot ser un èxit. El que molts creuen que serà un èxit segur, pot esdevenir un fracàs rotund.
Seguint aquest fil, tal i com surt citat a l'article que us recomano, “la manca d’èxit immediat és una altra de les coses que no tenen importància”. Bona reflexió per a una societat que més aviat sembla que es basa en l'èxit immediat...

No acostumbro a recomendar lecturas de entradas de blogs que no sean de cómic (cada uno que lea lo que pueda y lo que quiera), pero he encontrado extremadamente interesante este pequeño texto del Oriol Junqueras en el Directe.cat.
Leyendo la Història de Polibio uno se da cuenta (él lo recalca, de hecho), como la Fortuna juega un hecho decisivo en todos los asuntos de nuestra vida, ya sean privados o públicos. Nos aconseja que para conseguir los objetivos uno tiene que ser prudente pero saber aprovechar las oportunidades, humilde pero ambicioso, y sobre todo, persistente pero no ceñudo. Lo que hoy no triunfa, mañana puede ser un éxito. Lo que muchos creen que será un éxito seguro, se puede convertir en un fracaso rotundo.
Siguiendo este hilo, tal como sale citado al artículo que os recomiendo, "la falta de éxito inmediato es otra de las cosas de lo que tienen importancia". Buena reflexión para una sociedad que más bien parece que se basa en el éxito inmediato ...

I do not usually recommend readings of blocks entries not related to comic, but I have found extremely interesting this small text of the Oriol Jonqueras in the Directe.cat.
Reading the History of Polibius one notices (he points it out, as a matter of fact), how Fortune plays a decisive part in all affairs of our life, both private and public. He advises that to achieve the goals one has to be careful but also must know how to take the opportunities, humble but ambitious, and especially, persistent but non rough. What today does not triumphs, can tomorrow be a success. What many believe will be a sure success, can become a categorical failure.
Following this thread, as it reads in the article| that I recommend you, "the lack of immediate success is among the things that have no importance". Good reflection for a society by which seems rather based in the immediate success...

Comentaris