Ni 12.000 ni 2.900

Si hem de fer cas als mitjans de comunicació "tradicionals", que entre 2.900 i 12.000 independentistes viatgessin a Brussel·les només per fer una manifestació no és gaire notícia. O bé ho ignoren totalment, o bé, en el cas de TV3, passa per darrera d'un accident de trànsit o de l'entrevista a un senyor jutge que tant es podria emetre una setmana abans com una després.
Si s'haguessin reunit 3.000 manifestants a Brussel·les a favor de la paella valenciana, hagués estat notícia de portada arreu. Cap novetat, doncs.

Si hacemos caso a los medios de comunicación "tradicionales", que entre 2.900 y 12.000 independentistas viajaran a Bruselas sólo para hacer una manifestación no es mucha noticia. O bien lo ignoran totalmente, o bien, como al caso de TV3, pasa por detrás de un accidente de tráfico o de la entrevista a un señor juez al cual tanto se podría emitir una semana antes como una después.
Si se hubieran reunido 3.000 manifestantes en Bruselas a favor de la paella valenciana, hubiera sido noticia de portada por todas partes. Ninguna novedad, pues.

f we have to pay attention to the "traditional" media, the fact that between 2.900 and 12.000 supporters of the independence movement traveled to Brussels just for a demonstration is not big news. Either they ignore it totally, or, as the case of TV3, they broadcast it after the information of a traffic accident and the interview to a judge that could have been broadcasted a week before or a week after..
If 3.000 demonstrators had met in Brussels in favour of the Valencian paella, it would have been front page everywhere. Nothing new then.