Per poc, una portada estranya (o "Quines amistats més estranyes que tinc").

Fa un parell de dies, posava en una entrada les cinc idees que tenia per fer la portada de l'Orn #4. Bé, vaig fer una petita enquesta entre alguna gent. Des d'aquí, el meu agraïment a tots ells per la rapidesa en contestar. Suposava que m'aclaririen les coses... Agreixo molt la seva col·laboració, però la veritat, no m'han ajudat gaire! He, he... Com sol passar en aquest casos, hi ha gustos per tot. I per sorpresa meva, la portada més estranya i poc comercial (la 2), gairebé és la més votada. Quina gent més estranya que conec! He, he...
Però tal i com ho veig (no vull que els meus editors es suïcidin desesperats), faré la 1 com a portada. És més clàssica, no tan original, però més funcional. Ara dubto de fer cas d'una idea que m'han suggerit, de fer l'Orn d'esquenes. Potser sí...
Com a il·lustració interior, faré la 2, la de l'espasa clavada al terra.
Sóc de gustos clàssics, perquè negar-ho.

Hace un par de días, ponía en un post las cinco ideas que tenía para hacer la portada de Orn #4. Bien, hice una pequeña encuesta entre alguna gente. Desde aquí, mi agradecimiento a todos ellos por la rapidez al contestar. Suponía que me aclararían las cosas ... ¡Agradezco mucho su colaboración, pero la verdad, no me han ayudado mucho! He, he ... Como suele pasar en estos casos, hay gustos para todo. Y para mi sorpresa, la portada más extraña y poco comercial (la 2), casi es la más votada. ¡Qué gente más extraña que conozco! He, he ...
Pero tal como lo veo (no quiero que mis editores se suiciden desesperados), haré la 1 como portada. Es más clásica, no tan original, pero más funcional. Ahora dudo de hacer caso de una idea que me han sugerido, de hacer Orn de espaldas. Quizás sí ...
Como ilustración interior, haré la 2, la de la espada clavada en el suelo.
Soy de gustos clásicos, para que negarlo.

A couple of days ago, I posted five ideas I had for the front page of Orn #4. Well, I made a small inquiry among some people. From here, my gratitude to all them for their quick answers. I thought that they would help me clarify the ideas... I do appreciate their collaboration, but to tell the truth, they have not helped me very much! He, he... Everyone has its personal preferences. And to my surprise, the most odd front and less commercial (number 2), is almost the more voted one. What for strange people I know! He, he...
But as I see it (I do not want that my publishers to commit suicide out of desperation), I will draw option 1 as front page. It is more classical, not so original, but more functional. Now I doubt if I should draw Orn from the back as it has been suggested, Maybe ...
As an inner illustration, I will draw option 2, the one with the sword stuck in the floor.
I am a man with classical tastes, I won’t deny it.

Comentaris