Orn·is Comics App

divendres, 6 d’abril de 2012

Més dibuixos de 1994 (2)


Una escena de lluita entre un iber i un romà republicà... Tot i que a l'època d'aquestes confrontacions es lluitava en formació tancada, i no en combats singulars, la veritat és que queda més expressiu d'aquesta manera.

Una escena de lucha entre un íbero y un romano republicano ... Aunque en la época de estas confrontaciones se luchaba en formación cerrada, y no en combates singulares, lo cierto es que queda más expresivo de esta manera.

 A fight scene between Iberian and Roman Republican ... Although at the time of these confrontations fought in closed formation, and not in combat singular, the truth is that is more expressive that way.