Orn·is Comics App

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Fa 15 anys...


Fa quinze anys, quan en tenia vint-i-cinc, vaig fer aquesta il·lustració. Està feta amb tinta, plomí i pinzell, i... trama mecànica (uf!!!). Només els més veterans recordaran aquells adhesius, tan complicats i desesperants de retallar i modificar... Tenia la seva gràcia, sí, com tot el que es fa a mà. Però... tres dies després encara et trobaves petits retalls d'adhesiu arreu!
Més o menys, per aquella època em vaig comprar el primer mac. En aquell temps, el fax era una eina molt útil!
En menys de quinze anys, com ha canviat el món de la il·lustració!

Hace quince años, cuando tenía veinticinco, hice esta ilustración. Está hecha con tinta, plumilla y pincel, y ... trama mecánica (¡¡¡uf!!!). Sólo los más veteranos recordarán aquéllos adhesivos, tan complicados y desesperantes de recortar y modificar ... Tenía su gracia, sí, como todo lo que se hace a mano. Sin embargo ... ¡tres días después todavía te encontrabas pequeños recortes de adhesivo por todas partes!
Más o menos, por aquella época me compré el primer mac. ¡En aquel tiempo, el fax era una herramienta muy útil! 
¡En menos de quince años, como|cómo ha cambiado el mundo de la ilustración!

Fifteen years ago, when I have twenty-five, I made this illustration. It is made with ink, I fleeced|fledged and brush, and... mechanical plot (uf!!!). Only the most veteran will remember those adhesive, so complicated and infuriating of cutting and modifying... It had its grace, yes, as|like all what is made at hand. However... three days you still found small remnants of sticker afterwards all over!
More or less, for that period I bought the first mac. In that time|weather, the fax was a very useful tool!
In less than fifteen years, as|how it|he|she has changed the world of the illustration!

dissabte, 29 d’octubre de 2011

En Serrallonga al Centre Excursionista de Catalunya


El proper dimecres 2 de novembre, a la seu del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), a 1/4 de vuit, es passarà la segona part del film Serrallonga del que jo vaig fer el dibuix de l'adaptació en còmic.  Per aquest motiu, jo hi seré present i participaré a la tertúlia acompanyat al director del film Esteve Rovira i algun dels actors.
Els que em coneixeu, sabeu que no pararé de xerrar davant del públic assistent tot demostrant les meves grans dots comunicatives...
No, seriosament, que jo sàpiga, l'autor de còmics que més en sap d'en Serrallonga és en Ricard Dilmé, però sóc jo qui va fer el dibuix de l'adaptació de la sèrie així que m'han cridat a mi. Doncs vinga, cap allà anirem. L'acte és gratuït i obert a tothom.

Centre Excursionista de Catalunya
19:15h.
al c/Paradís, 10 pral. 
08002 Barcelona

El próximo miércoles 2 de noviembre, en la sede del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), a las siete y cuarto, se pasará la segunda parte del film Serrallonga del que yo hice el dibujo de la adaptación en cómic. Por este motivo, yo estaré presente y participaré en la tertulia acompañado al director del film Esteve Rovira y alguno de los actores.
Los que me conocéis, sabéis que no pararé de charlar delante del público asistente demostrando mis grandes dotes comunicativas ...
No, en serio, que yo sepa, el autor de cómics que más sabe de Serrallonga es Ricard Dilmé, pero soy yo quien hizo el dibujo de la adaptación de la serie así que me han llamado a mí. Pues venga, hacia allí iremos. El acto es gratuito y abierto a todo el mundo.

The next Wednesday 2nd November, in|on the headquarters|see of the CEC (Centre Excursionista de Catalunya), at a quarter past seven, the second part of the Serrallonga film of what I made the drawing of the adaptation in comic will be passed. For this motive, I will be present there and will take part in the social gathering accompanied to the director of the film Esteve Rovira and one of the actors.
Those that you know for me, you know that I will not stop chatting in front of the assistant public while demonstrating my big|great dowries communicative...
No, seriously, that I know, the author of comics that de'n knows Serrallonga more is Ricard Dilmé, but I am that one who made the drawing of the adaptation of the series so they have called|shouted me. Then vinga, towards there we will go. The event|act is free and open to everybody.

divendres, 28 d’octubre de 2011

Esbossos de terror amb retoladors verd i blau (i 5)


 

Qui de vosaltres no s'ha imaginat, per una centèsima de segon, mentre us banyàveu de nit al mar o a un estany, que un ésser així us a arrossegat cap al fons? Ah, no? Vaja... Heu vist poques pel·lícules, doncs... ;)


¿Quién de vosotros no se ha imaginado, por una centèssima de segundo, mientras os bañabais de noche en el mar o en un lago, que un ser así os a arrastrado hacia el fondo? ¿Ah, no? Vaya ... Habéis visto pocas películas, pues ... ;) 


Who of you has not imagined, for one hundredth of second, while you bathed yourselves to the sea or a pond by night, that a being like this you to dragged towards the bottom? Ah, not? Well... You have seen few films, then... ;)

dilluns, 24 d’octubre de 2011

Esbossos de terror amb retoladors verd i blau (1)

Fets amb els dos retoladors que m'agraden menys, el verd i el blau elèctric. Imatges de terror... de sèrie B, sobretot...

Hechos con los dos rotuladores que me gustan menos, el verde y el azul eléctrico. Imágenes de terror... de serie B, sobre todo... 

Made with the two felt-tip that less I like, the green and the electric blue pens. Images of terror... of series B, especially...

diumenge, 23 d’octubre de 2011

Castellot de Beuda

 El Castellot des de Beuda

 El Castellot des de Beuda (zoom)
  El Castellot 


Tornant, passem per Besalú, que sempre paga la pena

Seguim amb les excursions curtes, fem el que és un clàssic per nosaltres: el Castellot de Beuda: una horeta llarga, restes d'un castell ja documentat a l'època carolingia, bones vistes...

Seguimos con las excursiones cortas, hacemos lo que es un clásico para nosotros: el  Castellot de Beuda: una hora larga, restos de un castillo ya documentado en la época carolingia, buenas vistas ...

We keep on doing short excursions, we do what is a classic for us: the Castellot de Beuda: about an hour, remains of a castle already documented in the Carolingian period, nice sights...

dissabte, 22 d’octubre de 2011

A la wikipèdia...


Mireu al final de la pàgina de la Wikipèdia, el sisè link als "enllaços externs"... :)
Mirad al final de la página de la Wikipedia, el sexto link de los "enlaces externos" ... :)
Look the end of the page of the Wikipedia, the sixth link in "external links" (Only available in Catalan or Castilian ) ... :)

divendres, 21 d’octubre de 2011

Scribbler TooL'Scribbler Too és una aplicació de dibuix, gratuïta, via web. És divertit provar els seus traços, com s'escampen i formen "teranyines". A més, et permet guardar els teus dibuixos. Si teniu una estona lliure, és divertit de fer quatre gargots...
Si no em falla la memòria, m'ho va descobrir en Jose Arnau.

Scribbler Too es una aplicación de dibujo, gratuita, vía web. Es divertido probar sus trazos, como se esparcen y forman "telarañas". Además, te permite guardar tus dibujos. Si tenéis un rato libre, es divertido de hacer cuatro garabatos...
Si no me falla la memoria, me lo descubrió Jose Arnau

Scribbler Too is an application of drawing, free, via web. It is fun to prove|test its|his|her|their strokes, as they scatter and "cobwebs" form. Moreover, it allows you to keep your drawings. If you have a free while, it|he is fun from making four scribbles...
If the memory does not fail to me, Jose Arnau discovered it for me. 

dijous, 20 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (i 4)

I per acabar, aquests simples jocs de trames amb el photoshop... No sempre pots "perdre el temps" fent tantes proves, més aviat és una excepció, però de tant en tant és divertit.

Y para acabar, estos simples juegos de tramas con el photoshop... No siempre puedes "perder el tiempo" haciendo tantas pruebas, más bien es una excepción, pero de vez en cuando es divertido. 

And to finish, these simple games of plots with the photoshop... You can not always "waste the time" making so many proofs, it is rather an exception, but it is from time to time fun.

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (2)

Aquestes són le s il·lustracions que més em van agradar, i també als editors. Però no acabaven d'encaixar amb el text i l'aire del llibre...

Estas son las ilustraciones que más me gustaron, y también a los editores. Pero no acababan de encajar con el texto y el aire del libro...

These are the illustrations that more I liked, and also to the publishers. But they had not just fitted with the text and the air of the book...

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (1)

Un exercici interessant sobre les il·lustracions de "El Pobre Músic": vaig tenir temps per fer algunes proves d'estil i de textures. Algunes són molt similars, però d'altres ben diferents. Alguna m'agrada molt, com la de demà, tot i que s'allunyava de l'estil que exigia el text.

Un ejercicio interesante sobre las ilustraciones de "El Pobre Músic": tuve tiempo para hacer algunas pruebas de estilo y de texturas. Algunas son muy similares, pero otras bien diferentes. Alguna me gusta mucho, como la de mañana, aunque se alejaba del estilo que exigía el texto.

An interesting exercise about the illustrations of "El Pobre Músic": I had time to make some proofs of style and of textures. Some are very similar, but others well different. I like one very much, as that of tomorrow, even though it went away from the style that required the text.

diumenge, 16 d’octubre de 2011

Sant PatllariDes del Mirador, vistes a l'estany.

L'Arn

 La Pedra de la Mà de Déu

Avui hem menjat algunes cireres d'arboç

Sant Patllari

Sant Patllari, amb Rocacorba al fons

Passejada de Pujarnol a Sant Patllari. Per un temps, hem deixat les excursions i rutes llargues, ja que un membre de l'equip només té dos mesos i mig!

Paseada de Pujarnol a Sant Patllari. Por un tiempo, hemos dejado las excursiones y rutas largas, puesto que un miembro del equipo sólo tiene dos meses y medio!

Walk from Pujarnol to Sant Patllari. For a time, have leave behind the routes and long excursions, because the new member of the team is only two months and a half!