Orn·is Comics App

dijous, 30 d’abril de 2009

Sordons, pàgina a llapis (4)

Ja que hi som, aprofito també per recomanar la Història Militar de Catalunya, quatre volums imprescindibles pels amants de l'història, i Els Ibers del Nord, un altre llibre molt interessant.

Ya que estamos, aprovecho también para recomendar la Història Militar de Catalunya, cuatro volúmenes imprescindibles para los amantes de la historia, y Els Ibers del Nord, otro libro muy interesante.

I would like to recommend also the Military History of Catalonia, four indispensable volumes for four indispensable volumes for lovers of the history, and The Iberians of the North, another very interesting book.

dimecres, 29 d’abril de 2009

Sordons, pàgina a llapis (3)

Aprofito per recomanar el còmic "Gorja Mortal" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim edicions / Col·lecció Temps d'espases). Un excel·lent còmic on se'ns descriu l'impacte del pas d'Anníbal a un poble iber dels Pirineus quan va decidir passar per allà per envair Roma...

Aprovecho para recomendar el cómic "Gorja Mortal" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim ediciones / Colección Tiempo de espadas). Un excelente cómic donde se nos describe el impacto del paso de Aníbal en un pueblo íbero de los Pirineos cuando decidió pasar por allí para invadir Roma ...

I profit to recommend the comic "Mortal Gorge" (Xavier Escura, Francesc Riart, Oriol Garcia Cim editions / Collection Time of swords). An excellent comical that describes the impact of Hannibal in some Iberian villages in the Pyrenees when he decided to go through there to invade Rome...

dimarts, 28 d’abril de 2009

Encara més sobre l'Orn #3

i a:
(Poseu QUIM BOU al cercador)

Quina sort tenir un pare que mai dirà: "Deixa de llegir tebeos i fes alguna cosa de bo!" :)
Qué suerte tener un padre que nunca dirá: ¡"Deja de leer tebeos y haz alguna cosa de provecho!" :)
How lucky to have a father who will never say: "stops reading comics and do something useful!" :)

Sordons, pàgina a llapis (2)

Una de les característiques dels pobles ibers del que ara és Catalunya (hi incloc la Catalunya Nord) és que no utilitzaven gaire les falcates, les típiques espases corbes ibèriques. Se n'han trobat molt poques. Eren més comunes les espases tipus La Tene, típiques dels celtes.

Una de las características de los pueblos íberos de lo que ahora es Cataluña (incluyo la Catalunya Nord) es que no utilizaban mucho las falcatas, las típicas espadas curvas ibéricas. Se han encontrado muy pocas. Eran más comunes las espadas tipo La Tene, típicas de los celtas.

One of the characteristics of the Iberians who lived in what is now Catalonia (North Catalonia included) is that they didn’t use the falcatas, the typical Iberian crooked swords, very much. Few have been found. The most common used swords were the La Tene ones, typical of the Celts.

Falcata

La Tene

dilluns, 27 d’abril de 2009

Sordons, pàgina a llapis (1)

Aquesta setmana estic treballant (a tota màquina, per variar) en un còmic que m'agrada especialment. Es tracta d'una col·laboració de 6 pàgines de còmic per una revista (ja donaré més detalls més endavant). He aprofitat que la temàtica anava bé per a dibuixar una petita història sobre un noi d'Iliberis, una ciutat sordona. Els Sordons eren un ibers (aproximadament parlem dels segles VI-I a.C) que vivien al que ara és Perpinyà. Sempre m'ha semblat curiós el cas d'aquest poble d'ibers: el seu territori ara pertany administrativament a França. Per l'imaginari col·lectiu, França= gals de la mateixa manera que Península Ibérica= ibers. La meitat de la península eren celtes o mig celtes! La realitat sempre és complexe...

Esta semana estoy trabajando (a toda máquina, para variar) en un cómic que me gusta especialmente. Se trata de una colaboración de 6 páginas de cómic para una revista (ya daré más detalles más adelante). He aprovechado que la temática iba bien para dibujar una pequeña historia sobre un chico de Iliberis, una ciudad sordona. Los Sordons eran unos íberos (aproximadamente hablamos de los siglos VI-I a.C) que vivían en lo que ahora es Perpiñán. Siempre me ha parecido curioso el caso de este pueblo de íberos: su territorio, ahora pertenece administrativamente a Francia. Para el imaginario colectivo, Francia= galos de la misma manera que España= íberos. La realidad siempre es más compleja ...
This week I am working (at full speed, for a change) in a comic that I like especially. It is a collaboration of 6 pages of comic for a magazine (I will give more details later on). I am drawing a small story about a boy from Iliberis, a Sordonian citty. The Sordonians were Iberians (we speak about the centuries VI-I b.C approximately) who lived where we now call Perpinyà. The case of these village of Iberians has always seemed curious to me: the territory, now belongs administratively in France. For the collective imaginary, France= Gauls in the same way than Spain= Iberians. The reality is always more complex...

dissabte, 25 d’abril de 2009

Sant Julià del Mont i Santa Pau
Santa Pau, enturonada.
No costa gaire imaginar-se l'Orn caminant per aquests carrers... :)

Excursió matinal cap a la Garrotxa: primer enfilem cap a Sant Julià del Mont, una excursió que fem, més o menys, un cop l'any. Avui, de tornada, donem un volt per uns dels pobles més bonics que hi ha al món: Santa Pau. Es conserven part de les muralles (avui formen part de cases), el castell (tant de bo fos públic i no pas privat!), la plaça, l'església... No és estrany que Santa Pau fos un dels decorats de la pel·lícula Serrallonga. Mirar la plaça era reviure les vinyetes dibuixades...

Excursión matinal hacia la Garrotxa: primero enfilamos hacia Sant Julià del Mont, una excursión que hacemos, más o menos, una vez al año. Hoy, de vuelta, demos una vuelta por uno de los pueblos más bonitos que hay en el mundo: Santa Pau. Se conservan parte de las murallas (hoy forman parte de casas), el castillo (ojalá fuera público y no privado!), la plaza, la iglesia ... No es extraño que Santa Pau fuera uno de los decorados de la película Serrallonga. Mirar la plaza era revivir las viñetas dibujadas ...


Morning excursion towards the Garrotxa: first we climb towards Sant Julià del Mont, an excursion that we make, more or less, once a year. Today, in the way back, we have a walk in one of the most beautiful villages in the world:
Santa Pau. Part of the walls still stand (today they are part of houses), the castle (I just hope it was public and not private!), the square, the church ... It is not strange that Santa Pau was one of the sceneries of the Serrallonga film. Watching the square was to relive the drawn frames...

divendres, 24 d’abril de 2009

Sobre el còmic d'en Junqueras

En Jose A. Serrano ha ressenyat aquest petit còmic a:
Jose A. Serrano ha reseñado este pequeño cómic en:
Jose A. Serrano has reviewed this small comic to:

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (i 5)

I aquí acaba aquesta galeria de personatges. Potser algun dia tirarem (jo i la guionista) el projecte endavant? Qui sap...!

Y aquí acaba esta galería de personajes. ¿Quizás algún día sacaremos (yo y la guionista) el proyecto adelante? Quién sabe ...!

And here it finishes this gallery of characters. Maybe some day will we (me and the scriptwriter) will bring the project ahead? Who knows...!

dijous, 23 d’abril de 2009

Sant Jordi!

Avui, Sant Jordi del 2.009, a les parades d'ERC podeu trobar un petit còmic gratuït. I sí, l'ha fet un servidor. Mai m'he amagat de ser simpatitzant d'aquest partit (però tampoc vaig amb una enganxina al front!). Algun dia us explicaré les "aventures" del meu avi, alcalde "suplent" d'ERC de Vidreres (La Selva) quan els franquistes ja creuaven l'Ebre.
En aquesta ocasió, feina i il·lusió s'han ajuntat. L'Oriol Junqueras, el candidat d'ERC a les eleccions europees, és una persona que ha fet molt per divulgar la història de Catalunya. Fa molts anys que segueixo el programa "En Guàrdia!" de Catalunya Ràdio, que feia amb l'Enric Calpena. També va col·laborar amb el programa de tele El Favorit. Una de les seves caracterísiques és que sap parlar, explica bé la història, combina la seriositat i rigorositat d'un professor universitari amb anècdotes i curiositats de conversa de cafè. I una altra característica seva és que és un català sense complexes. Personalment, crec que és un candidat ideal.
El còmic que trobareu a les parades d'ERC són sis pàgines de còmic explicant un dels episodis més curiosos i famosos dels catalans: la batalla de Cefís. He fet l'Oriol Junqueras com un personatge més, fent com si expliqués una lliçó (des d'aquí, demano excuses públiques perquè sóc dolentíssim fent "caricatures"). L'acompanyo d'en Ramon Muntaner, un dels nostres grans cronistes.
M'he documentat amb el mateix programa En Guàrdia!, amb el volum corresponent de La Història Militar de Catalunya (Ed. Rafael Dalmau), l'Atles Històric de l'Enciclopèdia Catalana i el molt recomanable còmic "L'Exèrcit Errant" (Ed. Signament).
Si voleu, us podeu baixar el pdf des del www.directe.cat o clicant directament aquí.
Bona diada de Sant Jordi!

Hoy, Sant Jordi del 2.009, en las paradas de ERC podéis encontrar un pequeño cómic gratuito. Y sí, lo ha hecho un servidor. Nunca me he escondido de ser simpatizante de este partido (pero tampoco voy con un adesivo en el frente!). Algún día os explicaré las "aventuras" de mi abuelo, alcalde "suplente" de ERC de Vidreres (La Selva) cuándo los franquistas ya cruzaban el Ebro. En esta ocasión, trabajo e ilusión se han juntado. Oriol Junqueras, el candidato de ERC a las elecciones europeas, es una persona que ha hecho mucho para divulgar la historia de Catalunya. Hace muchos años que sigo el programa "En guàrdia!" de Catalunya Ràdio, que hacía con Enric Calpena. También colaboró con el programa de tele El Favorit. Una de sus características es que sabe hablar, explica bien la historia, combina la seriedad y rigorosidat de un profesor universitario con anécdotas y curiosidades de conversación de café. Y otra característica suya es que es un catalán sin complejos. Personalemente, creo que es un candidato ideal. El cómic que encontraréis en las paradas de ERC se trata de seis páginas de cómic explicando uno de los episodios más curiosos y famosos de los catalanes: la batalla de Cefís. He hecho la Oriol Junqueras como un personaje más, haciendo como si explicara una lección (desde aquí, pido excusas públicas porque soy malísimo haciendo "caricaturas"). Lo acompaño de Ramon Muntaner, uno de nuestros grandes cronistas.
Me he documentado con el mismo programa en Guardia!, con el volumen correspondiente de La Història Militar de Catalunya (Ed. Rafael Dalmau), el Atlas Histórico de la Enciclopedia Catalana y el muy recomendable cómic "L'Exèrcit Errant" (Ed. Signament).
Si queréis, os podéis bajar el pdf desde el www.directe.cat o cliqueando directamente aquí. ¡Buena festividad de Sant Jordi!

Today, Sant Jordi 2.009, in the stall of ERC you can find a little free comic. And yes, I've done it. I have never hidden that I sympathize with this party (but I do not go with a stick in the forehead either!). Some day I will explain you the "adventures" of my grandfather, "acting" mayor of ERC of Vidreres (La Selva) when the supporters of Franco were already crossing the Ebre. In this occasion, work and illusion are joined. Oriol Junqueras, the candidate of ERC to the European elections, is a person that has done a lot for spreading the history of Catalonia. It is quite a long time that I've been following the program "On guard!" from Catalonia Radio, which he edited along with Enric Calpena. He also collaborated with the TV program El Favorit. One of his characteristics is that he is a very good communicator, he explains the history very well, he combines the seriousness and rigorousness of a university teacher with anecdotes and curiosities of a coffee conversation. And another characteristic of his is that he is a Catalan without complex. Personally, I believe that he is an ideal candidate. The comic that you will find in the stalls of ERC consists on six pages of comic explaining one of the most curious and famous episodes of the Catalans: the battle of Cefis. I have treated Oriole Junqueras as another character, making him explain a lesson (from here, I ask for public excuses because I am very bad making "caricatures"). I accompany him with Ramon Muntaner, one of our great chroniclers.
I have documented with the program On Guard!, with the corresponding volume of
The Military History of Catalonia (Rafael Dalmau Editor), the Historical Atlas of the Catalan Encyclopedia and the very advisable comic "The Wandering Army" Ed. Signament).
If you want, you can download the pdf from the
www.directe.cat or directly by clicking here. Enjoy the day of Sant Jordi!

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (4)

dimecres, 22 d’abril de 2009

Dos dels més grans generals de la història parlant cara a cara.

"Hi haurà qui no s'emocioni en llegir la descripció d'aquest xoc?"
(Història, volum VIII, Polibi, Fundació Bernat Metge).
Anníbal i Escipió parlamenten abans de la batalla de Zama. Segur que tots dos sabien que la lluita era inevitable. Van parlar, realment? Tant és. És bonic imaginar-se dos dels més grans generals de la història parlant cara a cara.
Va anar de tan poc, que Anníbal no canviés completament la història d'Europa i d'Àfrica (i d'Amèrica de rebot)... O Roma o Cartago. Només una podria prevaldre... La Segona Guerra Púnica és una història impressionant... que emociona encara ara 2.200 anys després.

" Habrá quien no se emocione en leer la descripción de este choque?"
(Historia, volumen VIII, Polibio, Fundación Bernat Metge).
Anníbal y Escipión parlamentan antes de la batalla de Zama. Seguro que los dos sabían que la lucha era inevitable. Hablaron, realmente? Da igual. Está bien imaginarse dos de los más grandes generales de la historia hablando frente a frente.
Fue de tan poco, que Anníbal no cambiara completamente la historia de Europa y África (y de América de rebote)... O Roma o Cartago. Sólo una podría prevalecer... La Segunda Guerra Púnica es una historia impresionante... que emociona todavía ahora 2.200 años después.

Is there anyone who does not get touched in reading the description of this shock?"
(History, volume VIII, Polybius, Fundació Bernat Metge).
Hannibal and Escipio parley before the Zama battle. The two knew for sure that the struggle was inevitable. Did they speak, really? It does not matter. It is nice to imagine two of the biggest generals of the history speaking face to face.
It was of so close for Hannibal to change completely the history of Europe and Africa (and of America)... Rome or Carthage. Just one could prevail... The Second Punic War is an impressive history... that it thrills still now 2.200 years later.

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (3)

Hum... el bisbe no sembla gaire bona persona, eh?
Hum ... ¿el obispo no parece mucha buena persona, eh?
Hum... the bishop does not seem a very nice person, eh?

dimarts, 21 d’abril de 2009

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (2)

Un aprenent cristià i un jueu (del call Jueu).
Un aprendiz cristiano y un judío (de la judería).
A Christian apprentice and a Jew (of the Jewry).

dilluns, 20 d’abril de 2009

Fet amb el cul o fet amb estimació.

Per tots aquells que s'han deprimit amb això...
Para todos aquéllos que se han deprimido con esto ...
For all those that have got depressed with this...
... una cançó de Els Amics de les Arts (cliqueu "Per mars i Muntanyes")
... una canción de Els Amics de les Arts(clicad "Per mars i Muntanyes")
... a song of the Friends of the Arts (click "Per mars i Muntanyes")

Esbossos d'un projecte de còmic gironí del calaix (1)


L'Àngel i la Bruixa de la catedral de Girona...
El Ángel y la Bruja de la catedral de Girona ...
The Angel and the Witch of the cathedral of Girona...

dissabte, 18 d’abril de 2009

El castell del Montgrí.

Aquest dissabte, com que s'esperaven pluges, hem tirat cap a l'Empordà perquè semblava que hi havien menys números d'enganxar pluja. Hem anat a Torroella de Montgrí. Uns bunyols per esmorzar a can Pere i l'Angelina i una caminada curta fins al castell i l'ermita de Santa Caterina. Un castell molt curiós, ja que està a mig construir. Com es pot veure a les fotos, "només" hi ha les quatre parets i les torres. És molt interessant observar com havien planejat les voltes, les finestres, les portes...

Este sábado, como se esperaban lluvias, hemos ido hacia el Empordà porque parecía que había menos números de encontrar lluvia. Hemos ido a Torroella de Montgrí. Unos buñuelos para|por desayunar a casa Pere y Angelina y una caminata corta hasta el castillo y la ermita de Santa Caterina. Un castillo muy curioso, ya que está a medio construir. Como se puede ver en las fotos, "sólo" hay las cuatro paredes y las torres. Es muy interesante observar cómo habían planeado las bóvedas, las ventanas, las puertas ...

This Saturday, since rain was announced, we have gone to the Emporda because we had less chances to have rain. We have gone to Torroella de Montgrí. Some fritters for breakfast by Pere and Angelina house and a short walk to the castle and the hermitage of Santa Caterina. A very curious castle, because it wasn't finished. As you can see in the pictures there are "just" the four walls and the towers. It is very interesting to observ how they had planned the arcs, windows, doors, ...

Més sobre l'Orn #3

divendres, 17 d’abril de 2009

Presentació de l'Ordre de l'Escorpí.

Avui, divendres 17 d'abril, a les set de la tarda, fem la presentació del nº 3 de la Col·lecció El Gamarús a Can Trinxeria, Olot. Mentre no em facin parlar... :)

Hoy, el viernes 17 de abril, a las siete de la tarde, hacemos la presentación del nº 3 de la Colección El Gamarús en Can Trinxeria, Olot. Mientras no me hagan hablar ... :)

Today, Friday the 17th of April, at seven pm, we present the 3rd number of the Collection El Gamarús in Can Trinxeria, Olot. As long as they do not make me speak... :)

Port Aventura té Àngel (i 5)


I aquí acaba aquesta setmana dedicada a aquesta novel·la!
¡Y aquí acaba esta semana dedicada a esta novela!
And here ends this week dedicated to this novel!

dijous, 16 d’abril de 2009

A l'Estació Jove de Girona.

Exposició del col·lectiu "4 Rius de Tinta" al bloc Trajecte.
Exposición del colectivo "4 Ríos de Tinta" en el blog Trajecte.
Collective exhibition from "4 Rivers of Ink" see the blog Trajecte.

Port Aventura té Àngel (4)


Dracs i més dracs!
Dragones y más dragones!

Dragons and more dragons!

dimecres, 15 d’abril de 2009

Sobre l'Orn #3

Dels amics de...
De los amigos de...
From the friends of …

Port Aventura té Àngel (3)


M'ho vaig passar d'allò més bé fent les il·lustracions dels crèdits, títol, etc... Es nota, no?
Me lo pasé muy bien haciendo las ilustraciones de los créditos, título, etc ... ¿Se nota, no?
I had a very good time drawing the illustrations of the credits, title, etc... Can you feel it?

dimarts, 14 d’abril de 2009

Port Aventura té Àngel (2)


Hum... el drac de dalt havia de ser orientalitzat... A algú li ha recordat això? :)
Hum ... el dragón de arriba debía ser orientalizado ... ¿A alguien le ha recordado esto? :)
Hum... the dragon of above had to be orientalised... Does someone see a resemblance with this? :)