Orn·is Comics App

diumenge, 27 de març de 2011

El Puig de les Bruixes i el Comanegra

Des de la Bassa de Monars

La Bassa de Monars i la boira

El Comanegra (a la dreta)

Un ramat de cabres salvatges

Dalt del Pic de les Bruixes

Enfilant els últims metres per arribar al Comanegra

Després de quedar-nos sense poder fer aquesta excursió, finalment ahir la vam poder fer. Seguim la ruta recomanada per Senderisme i Teca, però no trobem el corriol de pujada i acabem arribant al Coll de sant Marc. Cap problema, tenim temps i la zona és maca.


Después de quedarnos sin poder hacer esta excursión, finalmente ayer la pudimos hacer. Seguimos la ruta sugerida por
Senderisme i Teca, pero no encontramos el sendero de subida y acabamos llegando al Coll de Sant Marc. Ningún problema, tenemos tiempo y la zona es bonita.

After not being able to do this excursion some time ago because of the wild boar hunters, we finally did it yesterday. We follow route suggested by Senderisme i Teca, but we do not find the path to rise and we continue till the Coll de Sant Marc. No problem, we have plenty of time and the zone is nice.

dissabte, 26 de març de 2011

Una garsa a la finestraLes garses i els corbs no són animals gens admirats en la nostra cultura, però a mi no hi ha cap ocell que no m'agradi. Per cert! Ahir vaig veure la primera oreneta. Definitivament, som a la primavera :)

Las urracas y los cuervos no son animales admirados en nuestra cultura, pero a mí no hay ningún pájaro que no me guste. ¡Por cierto! Ayer vi la primera golondrina. Definitivamente, llegó la primavera :)

The magpies and the crows are animals not admired at all in our culture, but to me there is not any bird that I do not like. By the way! Yesterday I saw the first swallow. Definitively, the spring has arrived :)

divendres, 25 de març de 2011

Un esbós trobat

He trobat aquest esbós: fa un temps vaig fer un pòster per a les biblioteques. Vam fer servir unes vinyetes d'un àlbum de l'Orn, però, si hagués tingut temps, hagués fet aquest dibuix.

He encontrado este boceto: hace un tiempo hice un póster para las bibliotecas. Utilizamos unas viñetas de un álbum de Orn, sin embargo, si hubiera tenido tiempo, hubiera hecho este dibujo.

I have found this sketch: a long time ago I did a poster for the libraries. We used a few vignettes of an album of Orn, nevertheless, if it had had time, it had done this drawing.

dilluns, 21 de març de 2011

Una flor no fa estiu...

... però sí primavera. El nostre cirerer, una mica tardà, comença a florir.

[Una flor no hace verano ... (refrán catalán)] ... pero sí hace primavera. Nuestro cerezo, un poco tardío, empieza a florecer.

[A flower does not make summer... (Catalan saying)]... but spring makes. Our cherry tree, a little late, starts to bloom.

Esbossos (6)

Gran Nikotxan! :)

diumenge, 20 de març de 2011

Practicant amb les raquetes...

Barretina+ulleres fosques= fashion total!

Els dos Gra de Fajol

Pujant al Coll de la Marrana

Des del Coll de la Marrana

Coll de la Marrana

Comadevaca al fons

dissabte, 19 de març de 2011

Cara o dona?

Cara d'un monstre, o el cos d'una dona?
¿Cara de un monstruo, o el cuerpo de una mujer?
Face of a monster, or the body of a woman?
Ni un ni l'altre, un faig.
Són uns arbres de formes genials.

Ni uno ni el otro, una haya.
Son unos árboles de formas geniales.


Neither one nor the other one, a beech.
They are some trees in some brilliant ways.

(Foto de la Dolors, dels Trepitjamolses)
...
Aquesta sí que és una cara de : Ohhh!!!

divendres, 18 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (i 5)

Aquest seria una mena de genet escita, tot i que podria recordar a qualsevol genet de les estepes, des d'un hun a un mongol... Per una vegada que el cavall em surt mitjanament bé, el genet em surt estrafet... Encara hi ha molt camí per recòrrer, seguir dibuixant i aprenent...

Este sería un tipo de jinete escita, a pesar de que podría recordar a cualquier jinete de las estepas, desde un huno a un mongol... Para una vez que el caballo me sale medianamente bien, el jinete me sale desproporcionado ... Todavía hay mucho camino para recorrer, seguir dibujando y aprendiendo ...

East would be a type of rider scythian, although he might remember any rider of the steppes, from a Hun to a Mongol... For once that the horse comes out for me moderately well, the rider goes out for me disproportionate... There is still a lot of path|way to appeal, to continue drawing and learning...

dijous, 17 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (4)

Aquest sí, és força clar que és un gal, pel bigoti, la llarga espasa (tot i que l'he fet massa triangular), el casc metàl·lic (seria ferro), els pantalons... i un dolmen al darrera per fer bonic.

Éste sí, es bastante claro que es un galo, por el bigote, la larga espada (aunque la he hecho demasiado triangular), el casco metálico (sería hierro), los pantalones ... y un dolmen detrás para hacer bonito.

This one is quite clear that is a Gaul, , because of the moustache, the long sword (even though I have made it too triangular), the metallic helmet (it would be iron), the trousers... and the dolmen behind to make the drawing more beautiful.

dimecres, 16 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (3)

Aquest genet recorda a un genet grec. Però el talabard és ibèric (?). Tot i la llarga llança, seria un genet lleuger. I no gaire intel·ligent. Crec que aquest home acabaria amb una cama trencada (com a mínim)...

Este jinete recuerda a un jinete griego. Pero el talabarte es ibérico (¿?). A pesar de la larga lanza, sería un jinete ligero. Y no muy inteligente. Creo que este hombre acabaría con una pierna rota (como mínimo) ...

This rider remembers a Greek rider. But the harness is Iberian (?). In spite of the long lance, he would be a light rider. And not very intelligent. I believe that this man would end with a leg broken (at least)...

dimarts, 15 de març de 2011

Novetats Març 2011 de l'Ed. Dolmen

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (2)

Aquest genet seria... un... ehem... Un mercenari amb una panoplia barrejada de moltes cultures? Té un aire a genet macedoni pesat, però vaja... ^_^U

Este jinete sería ... uno ... ehem ... ¿Un mercenario con una panoplia mezclada de muchas culturas? Tiene un aire a jinete macedonio pesado, pero vaya ... ^_^U

This rider would be... a... ehem... A mercenary with an armor mixed from many cultures? He has an air to heavy Macedonian rider, but well... ^_^U

dilluns, 14 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (1)

Versió dels esbossos de la setmana passada, però ara amb la línia negra (retolador negre punta fina) i les ombres (retoladors Pantone). Aquest primer, més o menys seria un genet iber.

Versión de los esbozos de la semana pasada, pero ahora con la línea negra (rotulador negro punta fina) y las sombras (rotuladores Pantone). Éste primero, más o menos sería un jinete íbero.

Version of the sketches posted last week, now with black line (black felt-tip pen tip fine) and shadows (felt-tip Pantone pens). This first one would be an Iberian rider.

divendres, 11 de març de 2011

El meu condol/ My condolences

Pàgina d'Ikkyu, d'Hisashi Sakaguchi (Ed. Glenat)

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar (i 5)

De vegades els cavalls ja em surten mitjanament bé, com aquest cas, però he de seguir practicant...
A veces los caballos ya me salen medianamente bien, como este caso, pero tengo que seguir practicando ...
Sometimes I draw the horses well enough, like in this case, but I have to keep on practicing...

dilluns, 7 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar (1)

La setmana passada, en un dels esbossos hi sortia un cavall. No em va quedar gaire bé... I és que com tots els animals estètics, els cavalls costen molt de dibuixar. A part, jo tinc un sistema d'aprenentatge molt lent. Per fer esbossos, no em documento. Miro de recordar, d'interioritzar les formes i línies. Si es tracta d'una feina o una il·lustració per ser publicada, llavors sí, ja busco documentació. Aquest és el resultat... cavalls acompanyats de genets més o menys inspirats en celtes, grecs, escites o ibers.

La semana pasada, en uno de los esbozos salía un caballo. No me quedó muy bien ... Y es que como todos los animales estéticos, los caballos cuestan mucho de dibujar. Aparte, yo tengo un sistema de aprendizaje muy lento. Para hacer esbozos, no me documento. Trato de recordar, interiorizar las formas y líneas. Si se trata de un trabajo o una ilustración para ser publicada, entonces sí, ya busco documentación. Éste es el resultado ... caballos acompañados de jinetes más o menos inspirados en celtas, griegos, escitas o íberos.

Last week, a horse appeared in one of the sketches. I did not do it very well... Like all the aesthetic animals, the horses are difficult of drawing. Apart, I have a very slow system of learning. For making outlines, I do not document myself. I try to remember and interiorize the forms and lines. Whenever it is a job or an illustration to be published, then yes, I already search documentation. This is the result... horses accompanied of riders more or less inspired in Celts, Greeks, Scythians or Iberians

diumenge, 6 de març de 2011

Roca Colom

El Gra de Fajol, el petit i el gran, el Bastiments i el Pic de la Dona

Amb pinta de macarrilla... :)

Roca Colom al fons

Dalt de Roca Colom

El Canigó al fons

Avui hem fet una petita sortida, d'Ulldeter a Roca Colom, per practicar amb les raquetes de neu.
Hoy hemos hecho una pequeña salida, de Ulldeter en Roca Colom, para practicar con las raquetas de nieve.
Today we have done a short outing, from Ulldeter to Roca Colom, to practice with the snow racquets.

No hi ha somnis impossibles.

dissabte, 5 de març de 2011

Pinu Up per a Victor Santos y Mice Templar

Quan en Víctor Santos em va demanar un pinup pel còmic que està dibuixant als EUA, el Mice Templar, no m'ho vaig pensar dos cops. No només perquè cregui que en Víctor és un excel·lent professional, ni només perquè és un bon tipus,... és que el Mice Templar és un còmic que m'encanta! :)
Podeu veure tot el procés de fer el pinup al bloc Desde Mi Mundo.

Cuando Víctor Santos me pidió un pinup para el cómic que está dibujando en los EE.UU., Mice Templar, no me lo pensé dos veces. No sólo porque crea que en Víctor es un excelente profesional, ni sólo porque es un buen tipo ... ¡es que el Mice Templar es un cómic que me encanta! :)
Podéis ver todo el proceso de hacer el pinup en el blog Desde Mi Mundo.

When Víctor Santos asked me for a pinup for the comic that it is drawing to the USA, Mice Templar, I did not think it twice. Not only so that I believe that he is a great professional, not even only because he is a good person ... it is that the Mice Templar is a comic that charms me! :)
You can see all the process of making the pinup in the blog Desde Mi Mundo.