Orn·is Comics App

divendres, 26 de febrer de 2010

Més esbossos... (i 5)

Sobre paper reciclat, tinta xina i plomí, llapis per les ombres i retocs en blanc amb el photoshop. Recorda una mica els "monstres" del gran còmic "La Búsqueda del Pájaro del Tiempo" (Le Tendre i Loisel).

Sobre papel reciclado, tinta china y plumilla, lápiz para las sombras y retoques en blanco con el photoshop. Recuerda un poco los "monstruos" del gran cómic "La Búsqueda del Pájaro del Tiempo" (Le Tendre y Loisel).

Over recycled paper, Chinese ink and nib, pencil for the shades and finishing touches in white with the photoshop. It slightly resembles the "monsters" of the great comic "The Search of the Bird of the Time" (Le Tendre and Loisel).

Un costum que tinc i que aplico de tant en tant quan faig esbossos... Crec que em ve de quan estava a al Joso i fèiem el burro amb els amics Albert, Arturo, Félix i la resta ... A mig fer l'esbós, canviar completament l'estil o la intenció... El resultat sempre és... ehem... curiós... :)

Una costumbre que tengo y que aplico de vez en cuando cuando hago esbozos ... Creo que me viene de cuándo estaba en la Joso y hacíamos el burro con los amigos Albert, Arturo, Félix y el resto ... A medio hacer el boceto, cambiar completamente el estilo o la intención ... El resultado siempre es ... ehem ... curioso... :)

A custom that I have and that apply occasionally when I do sketches... I believe that it comes from the time when I was in the Joso and we were doing the donkey with the friends Albert, Arturo, Félix and the all rest... In the middle of the sketch, to change completely the style or the intention... The result is always... ehem... onlooker... :)