Orn·is Comics App

divendres, 3 de juliol de 2009

Andorra (i 5) Vaca boja i conclusió.

En conclusió, han estat unes mini-vacances molt ben aprofitades. Tres dies seguits d'excursions (d'unes 7-8h. hores cadascuna), amb força calor. Ha estat dur, per alguna cosa signo "Trencat de Cames" i no "El Muntanyenc Catxes de Cames d'Acer ", però ha valgut molt la pena. La natura d'Andorra i del Pirineu en general és espectacular, sobretot per a la gent de la plana com jo. El paisatge urbà (tant atapeït de botigues i centres comercials) contrasta tant amb el natural que deixa una sensació un xic amarga. Com a curiositat... en tres dies no vam anar ni un sol cop "de botigues"!
I per acabar...
L'anècdota de la vaca boja. Anant a caminar, és molt normal trobar ramats de vaques pasturant. No és problema, més aviat són elles que s'aparten si és que no t'ignoren directament. Per exemple, el ramat de vaques de les cases d'en Ramió, ens van fer patir i tot perquè el corriol era estret i s'apartaven de nosaltres sense mirar gaire per on anaven. Doncs bé... fins aquí la teoria, perquè just passada la Collada de la Maiana...
... en aquest immens prat veiem, de lluny, dues vaques. Molt de lluny. Estaven a prop del camí, però, com he dit abans, no hauria de ser cap problema. Ens anem acostant. Una es queda pasturant, tranquil·la. L'altra, se'ns queda mirant.
Imma: -No ens mira malament?
Quim : -No dona, no pateixis, que ja s'apartarà...
Ens anem acostant. La vaca s'acosta un xic al camí. Nosaltres seguim tirant avall.
Imma: -I com és que s'acosta a nosaltres enlloc d'allunyar-se?
Quim (mirant-li l'entrecuix, comprovant que no fos un brau): - Ja s'apartarà...
En aquell moment, jo, en Quim, que també havia notat que la vaca s'havia acostat un xic massa, vaig pensar: "Mentre no rebufi ni rasqui el terra amb les potes cap problema..."
I dit i fet. La vaca va considerar que els cinc metres que ens separaven eren el límit que no hauríem d'haver creuat mai. S'aixeca sobre les potes del darrera, rebufant, i sacsejant el cap mostrant-nos com n'eren d'ufanoses les seves banyes. I tot això, mentre venia cap a nosaltres. I nosaltres dos enmig d'un prat de centenars de metres sense cap arbre o paret on protegir-nos i carregats amb les motxilles. Segurament, els experts us diran que s'ha de mantenir la calma. Però expliqueu-los-hi davant d'aquella vaca marcant territori! No vam tenir temps ni de dir-li que som vegetarians! Els peus ens tocaven al cul de tant córrer. Per sort, l'ego de la vaca ja en va tenir prou i va seguir pasturant tranquil·lament després de demostrar que el prat era seu.
En resum... la propera vegada que sentiu dir a algú la dita "fer passar bou per bèstia grossa" pregunteu-li si ha tingut un bou o una vaca a dos metres, bramant i saltant. Perquè a l'Imma i a mi ens va semblar molt grossa, la veritat.


En conclusión, han sido unas mini-vacaciones muy bien aprovechadas. Tres días seguidos de excursiones (de unas 7-8 h. horas cada una), con bastante calor. Ha sido duro, por alguna cosa firmo "Trencat de Cames" (Roto de Piernas) y no el Montañero Cachas de Piernas de Acero, pero ha valido mucho la pena. La naturaleza de Andorra y del Pirineo en general es espectacular, sobre todo para la gente de la plana como yo. El paisaje urbano (tanto apretujado de tiendas y centros comerciales) contrasta tanto con el paisaje natural que deja una sensación un poco amarga. Como curiosidad ... ¡en tres días no fuimos ni una sola vez "de tiendas"!
Y para acabar ...
La anécdota de la vaca loca. Yendo a caminar, es muy normal encontrar manadas de vacas paciendo. No es problema, más bien son ellas que se apartan si es que no te ignoran directamente. Por ejemplo, la manada de vacas de las casas de Ramió (primera foto), nos hicieron sufrir y todo porque el sendero era estrecho y se apartaban de nosotros sin mirar mucho por donde iban. Pues bien... hasta aquí la teoría, porque justo pasada la Collada de la Maiana (segunda foto), en este inmenso prado vemos, de lejos, dos vacas. Muy de lejos. Estaban cerca del camino, pero, como he dicho antes, no tendría que ser ningún problema. Nos vamos acercando. Una se queda paciendo, tranquila. La otra, se nos queda mirando.
Imma: -No nos mira mal?
Quim: -No mujer, no sufras, que ya se apartará ...
Nos vamos acercando. La vaca se acerca uno poco al camino. Nosotros seguimos tirando para abajo.
Imma: ¿-y cómo es que no se acerca a nosotros en lugar de alejarse?
Quim (mirándole la entrepierna, comprobando que no fuera un toro): - Ya se apartará ...
En aquel momento, yo, Quim, que también había notado que la vaca se había acercado un poco demasiado, pensé: "Mientras no resople ni rasque el suelo con las patas ningún problema..."
Y dicho y hecho. La vaca consideró que los cinco metros que nos separaban eran el límite que no tendríamos que haber cruzado nunca. Se levanta sobre las patas del detrás, soplando, y sacudiendo la cabeza mostrándonos cómo eran de ufanos sus cuernos. Y todo eso, mientras venía hacia nosotros. Y nosotros dos en medio de un prado de centenares de metros sin ningún árbol o pared donde protegernos y cargados con las mochilas. Seguramente, los expertos os dirán que se tiene que mantener la calma. ¡Pero explicádselos delante de aquella vaca marcando territorio! ¡No tuvimos tiempo ni de decirle que somos vegetarianos! Los pies nos tocaban en el culo de tanto correr. Por suerte, el ego de la vaca ya tuvo bastante y siguió paciendo tranquilamente después de demostrar que el prado era suyo.
En resumidas cuentas ... la próxima vez que oís decir a alguien el dicho catalán "fer passar bou per bèstia grossa" ("hacer pasar buey por bestia grande", es decir, exagerar, hacer grande algo pequeño) preguntadle si ha tenido nunca un buey o una vaca a dos metros, bramando y saltando. Porque a Imma y a mí nos pareció muy grande, la verdad.

As a conclusion, they have been a very intense mini-holidays. Three days of outings (of approximately 7-8 hours each one), with quite enough heat. It has been hard, that's why I sign "Trencat de Cames" (bronken Legs) abut it has been worthwhile. The nature of Andorra and of the Pyrenees in general, is spectacular, especially for the people of plain land as myself. The urban scenery (so much squeezed of shops and shopping centers) contrasts with the natural scenery, leaves an a sort bitter sensation. As curiosity...: in three days we were not even one time "shoping"!
And to finish...
The anecdote of the crazy cow. Going trekking, it is very normal to come across flocks of cows pasturing. It is not a problem. They grant you pass or they ignore you directly. For example, the herd of cows of the houses of Ramió (the first photo), they made us suffer because the footpath was narrow and they were leaving without looking very much where they were going. Well, all right... so far the theory, because just after the Collada of the Maiana (the second photo), in this immense meadow we see, away, two cows. Quite far away. They were close to the way, but, as I have said earlier, it would not have to be any problem. We are approaching. One continues feeding, calm. Other one, one remains staring us.
Imma: - Isn't she looking at us badly?
Quim: - No, don't be afraid, she will go away already...
We keep on getting closer. And the cow comes closer to the path. We continue our way.
Imma: - and how is it that she is approaching us instead of moving away?
Quim (looking at the crotch, verifying that was it not a bull): - She will go away already...
In that moment, I, Quim, who also had noticed that the cow had approached a little too much, thought to myself: "As far as she doesn't breath heavily I doesn't scratch the soil it will be no problem..."
No sooner thought. The cow thought that the five meters that were separating us were the limit that we should never have crossed. He gets up on the back paws, blowing, and shaking the head showing how proud she was of her horns. And all that, while she was coming towards us. And we two in the middle of a meadow of hundreds of meters without any tree or wall where to protect us and loaded with the rucksacks. Of course, the experts will say to you that it is necessary to remain calm. But explain it to them in front of that cow marking territory! We did not have time to say to her that we are vegetarian! The feet were touching us in the bottom of so much running. Fortunately, the ego of the cow was satisfied and kept on feeding peacefully after demonstrating that that was her meadow was.
To summarize... the next time that you hear the Catalan saying "fer passar bou per bèstia grossa" ("to pretend that a bull is a big beast" that is to say, to exaggerate, to make something small big) ask him if he has never had an ox or a cow to two meters, roaring and jumping. Because, to be honnest, it seemed very big to Imma and to me.