Orn·is Comics App

divendres, 24 de juliol de 2009

Ara fa 100 anys...

"Com ens veuen els espanyols", publicat a la "Campana de Gràcia", l'any 1.909. En Joan Vilardell m'ha passat també aquesta interessant il·lustració... Cent anys més tard, creieu que aquesta il·lustració humorística encara seria vàlida? Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions...

"Cómo nos ven los españoles", publicado a la "Campana de Gracia", el año 1.909. Joan Vilardell me ha pasado también esta interesando ilustración ... ¿Cien años más tarde, creéis que esta ilustración humorística todavía sería válida? Que cada uno saque sus propias conclusiones...

"How Spaniards see us", published in the "Bell of Grace", on 1.909. Joan Vilardell has also provided me with this interesting illustration... A hundred years later, do you believe that this humorous illustration would still be valid? Everyone can reach his/her own conclusions from it...