Orn·is Comics App

diumenge, 20 de novembre de 2011

August i la fi de la república romana.

Aquests som nosaltres ahir al Taga. No enganyo a ningú amb les meves idees polítiques.
 Avui és el dia de les eleccions espanyoles. I fins i tot a mi, que sempre m'ha agradat la política, em fa un xic de mandra. La cosa sembla ja decidida... i no ho dic pel partit que guanyarà. Sincerament, dubto que l'altre es comportés gaire diferent. Qui dicta les polítiques dels estats?
Cada cop més em sembla que vivim una situació paral·lela a la d'August i el final de la república romana. August, l'artífex dels canvis, i suposo que uns quants més, eren conscients de l'abast del canvi de regim.  Sembla tan evident el canvi que pensem que un dia els romans van dir: "Ei, avui ja no som una república, som un imperi!"
Però això ho veiem ara. August va ser molt curós de mantenir formalment l'estructura de la república, de no canviar els noms, de fer veure que res canviava... quan transformava l'essència de l'estat romà. La gran majoria de la població ni se'n va adonar, ocupats, com és ben normal, en les seves coses.

I així que miro el nostre règim polític actual, la democràcia, el govern del poble, i com sembla haver estat substituït pel govern del mercat. Qui dicta les polítiques dels estats? Qui té el poder?

És per això que m'agrada tant la política i la crec vàlida per sortir d'aquest cau on ens hem deixat dur, enganyats i contents, a través del marquèting tan agradable com irreal. No vivim en el millor dels mons, som els vedells dalt del camió que va a l'escorxador. Ara tot just veiem quina direcció pren tot plegat. La llibertat de les persones i els pobles, els drets socials i polítics, etc... són drets que cada generació ha de lluitar per aconseguir, mantenir o recuperar. Que la societat es desvinculi de la política és el regal més gran que podem fer als que es deleixen per explotar-nos i maltractar-nos com a societat. I és per això que, tot i els seus defectes i totes les reformes que ja són urgents, que m'he decidit a fer-me militant d'un partit. Els que em coneixeu ja us podeu imaginar quin és, essent jo d'esquerres, republicà i català.
Acomodar-se en la queixa no serveix de res. Si la societat civil no s'involucra en la política, queda en mans dels oportunistes i dels aprofitats.
Disculpeu el rotllo, però m'ha sortit de l'ànima.
Apa, me'n vaig a votar.
------------------------------------------------------------------------------

Hoy es el día de las elecciones españolas. E incluso a mí, que siempre me ha gustado la política, me da un poco de pereza. La cosa parece ya decidida ... y no lo digo por el partido que ganará. Sinceramente, dudo que el otro se comportara muy diferente. ¿Quién dicta las políticas de los estados? Cada vez más me parece que vivimos una situación paralela a la de Augusto y el final de la república romana. Augusto, el artífice de los cambios, y supongo que unos cuantos más, eran conscientes del alcance del cambio de régimen. Parece tan evidente el cambio que pensamos que un día los romanos dijeron: "¡Eh, hoy ya no somos una república, somos un imperio!"Pero eso lo vemos ahora. Augusto fue muy cuidadoso de mantener formalmente la estructura de la república, de no cambiar los nombres, de hacer ver que nada cambiaba ... cuando transformaba la esencia del estado romano. La gran mayoría de la población ni se dio cuenta, ocupados, como es bien normal, en sus cosas.

 
Y así que miro nuestro régimen político actual, la democracia, el gobierno del pueblo, y como parece haber sido sustituido por el gobierno del mercado. ¿Quién dicta las políticas de los estados? ¿Quién tiene el poder?

 
Es por eso que me gusta tanto la política y la creo válida para salir de este madriguera donde nos hemos dejado llevar, engañados y contentos, a través del marketing tan agradable como irreal. No vivimos en el mejor de los mundos, somos los terneros dentro del camión que va al matadero. Ahora apenas vemos qué dirección toma todo. La libertad de las personas y los pueblos, los derechos sociales y políticos, etc ... son derechos que cada generación tiene que luchar para conseguir, mantener o recuperar. Que la sociedad se desvincule de la política es el regalo más grande que podemos hacer los que se afanan por explotarnos y maltratarnos como sociedad. Y es por eso, que a pesar de sus defectos y todas las reformas que ya son urgentes, que me he decidido a hacerme militante de un partido. Los que me conocéis ya sabéis que siendo yo de izquierdas, republicano y catalán, ya os podéis imaginar cuál es.Acomodarse en la queja no sirve de nada. Si la sociedad civil no se involucra en la política, queda en manos de los oportunistas y los aprovechados.Disculpad el rollo, pero me ha salido del alma.

Hala, me voy a votar.
------------------------------------------------------------------------------

Today is election day in Spain. Even me, that I've always liked politics, I feel a little lazy about going. The thing seems already decided ... and I don't say tit because of the party that will win. Frankly, I doubt that the other will behave very differently. Who dictates the policy of the states?
Our current situation reminds me tof August and the end of the Roman Republic. Augustus, the architect of the changes, and I guess some others, were aware of the scope of the change of regime. The change seems so obvious that we would imagine that the Romans would say, "Hey, today we are no longer a republic, we are an empire!"But we see it now. August was very careful to maintain the formal structure of the republic, not to change the names to make believe that nothing changed ... when transforming the essence of the Roman state. The vast majority of the population did not notice it, occupied, as they were in their daily living.And so I look at our current political system, democracy, the government of the people, as appears to have been replaced by government of the market. Who dictates the policy of the states? Who has power?That's why I like politics and I think it is still valid to take us out of the hole where we have been conducted deceived ad happy by a marketing as nice as unreal. We do not live in the best of worlds, we are the calves loaded in the truck that goes to the slaughterhouse. Now we just see what direction it will take. The freedom of individuals and nations, political and social rights, etc ... these are rights that every generation has to fight to achieve, maintain or recover. The society voluntarily separating itself from politics is the greatest gift we can do to those eager for exploiting and mistreating us as a society. And that's why, despite its flaws and all the reforms that are urgent that I decided to become member of party member. Those who know me you can imagine which one it is, Since I believe in the left, I am Republican and Catalan. Complaining alone does not help. If hte society does not engage itself in politics, it is left in the hands of opportunists and profiteers. Sorry for the long post, but it comes from the soul.
Now, I am going to vote.