Orn·is Comics App

dilluns, 31 d’octubre de 2011

Fa 15 anys...


Fa quinze anys, quan en tenia vint-i-cinc, vaig fer aquesta il·lustració. Està feta amb tinta, plomí i pinzell, i... trama mecànica (uf!!!). Només els més veterans recordaran aquells adhesius, tan complicats i desesperants de retallar i modificar... Tenia la seva gràcia, sí, com tot el que es fa a mà. Però... tres dies després encara et trobaves petits retalls d'adhesiu arreu!
Més o menys, per aquella època em vaig comprar el primer mac. En aquell temps, el fax era una eina molt útil!
En menys de quinze anys, com ha canviat el món de la il·lustració!

Hace quince años, cuando tenía veinticinco, hice esta ilustración. Está hecha con tinta, plumilla y pincel, y ... trama mecánica (¡¡¡uf!!!). Sólo los más veteranos recordarán aquéllos adhesivos, tan complicados y desesperantes de recortar y modificar ... Tenía su gracia, sí, como todo lo que se hace a mano. Sin embargo ... ¡tres días después todavía te encontrabas pequeños recortes de adhesivo por todas partes!
Más o menos, por aquella época me compré el primer mac. ¡En aquel tiempo, el fax era una herramienta muy útil! 
¡En menos de quince años, como|cómo ha cambiado el mundo de la ilustración!

Fifteen years ago, when I have twenty-five, I made this illustration. It is made with ink, I fleeced|fledged and brush, and... mechanical plot (uf!!!). Only the most veteran will remember those adhesive, so complicated and infuriating of cutting and modifying... It had its grace, yes, as|like all what is made at hand. However... three days you still found small remnants of sticker afterwards all over!
More or less, for that period I bought the first mac. In that time|weather, the fax was a very useful tool!
In less than fifteen years, as|how it|he|she has changed the world of the illustration!