Orn·is Comics App

dijous, 20 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (i 4)

I per acabar, aquests simples jocs de trames amb el photoshop... No sempre pots "perdre el temps" fent tantes proves, més aviat és una excepció, però de tant en tant és divertit.

Y para acabar, estos simples juegos de tramas con el photoshop... No siempre puedes "perder el tiempo" haciendo tantas pruebas, más bien es una excepción, pero de vez en cuando es divertido. 

And to finish, these simple games of plots with the photoshop... You can not always "waste the time" making so many proofs, it is rather an exception, but it is from time to time fun.