Orn·is Comics App

divendres, 29 de gener de 2010

Matxacant els pinzells (i 5)

Dragon Age? Hum... ;)

I fins aquí van donar de si els pinzells... van acabar així, pobrics...
Y hasta aquí dieron de sí los pinceles ... acabaron así, pobrecillos ...
And so far, what the brushes endured... they finished in this condition, the poor ones...