Orn·is Comics App

divendres, 18 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (i 5)

Aquest seria una mena de genet escita, tot i que podria recordar a qualsevol genet de les estepes, des d'un hun a un mongol... Per una vegada que el cavall em surt mitjanament bé, el genet em surt estrafet... Encara hi ha molt camí per recòrrer, seguir dibuixant i aprenent...

Este sería un tipo de jinete escita, a pesar de que podría recordar a cualquier jinete de las estepas, desde un huno a un mongol... Para una vez que el caballo me sale medianamente bien, el jinete me sale desproporcionado ... Todavía hay mucho camino para recorrer, seguir dibujando y aprendiendo ...

East would be a type of rider scythian, although he might remember any rider of the steppes, from a Hun to a Mongol... For once that the horse comes out for me moderately well, the rider goes out for me disproportionate... There is still a lot of path|way to appeal, to continue drawing and learning...