Orn·is Comics App

dimecres, 16 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (3)

Aquest genet recorda a un genet grec. Però el talabard és ibèric (?). Tot i la llarga llança, seria un genet lleuger. I no gaire intel·ligent. Crec que aquest home acabaria amb una cama trencada (com a mínim)...

Este jinete recuerda a un jinete griego. Pero el talabarte es ibérico (¿?). A pesar de la larga lanza, sería un jinete ligero. Y no muy inteligente. Creo que este hombre acabaría con una pierna rota (como mínimo) ...

This rider remembers a Greek rider. But the harness is Iberian (?). In spite of the long lance, he would be a light rider. And not very intelligent. I believe that this man would end with a leg broken (at least)...