Orn·is Comics App

dimecres, 20 de juny de 2012

Gràcies, PP

Tret d'aquí

Des de petit que sé parlar i escriure dos idiomes: el català, el meu l'idioma matern, i el castellà, idioma oficial i de coneixença obligatòria a Espanya. Però gràcies a la bona gent del PP i el fet que no siguin nacionalistes (mai de la vida!), tots els catalanoparlants podem afegir un parell de línies més al nostre currículum. Potser és el seu pla per sortir de la crisi, per ajudar a la gent a trobar feina? És possible.
Perquè resulta que ara ja no és que sàpiga parlar català i valencià, ara també sé parlar aragonès oriental. I sense estudiar res! Un xollo, vaja. Estic esperant impacient a veure si aviat sabré parlar també el balear.
Perquè havent-hi polítics no-nacionalistes (això mai!),  a qui se li acut que les lleis i normes sobre les llengües les facin els filòlegs i els científics! Quina bestiesa, veritat?

Desde pequeño que sé hablar y escribir dos idiomas: el catalán, mi idioma materno, y el castellano, idioma oficial y de conocimiento obligatorio en España. Pero gracias a la buena gente del PP y el hecho de que no sean nacionalistas (¡jamás de la vida!), todos los catalanoparlantes podemos añadir un par de líneas más a nuestro currículo. Quizás es su plan para salir de la crisis, para ayudar a la gente a encontrar trabajo? Es posible.
Porque resulta que ahora ya no es que sepa hablar catalán y valenciano, ahora también sé hablar aragonés oriental. ¡Y sin estudiar nada! Un chollo, vaya. Estoy esperando impaciente a ver si pronto sabré hablar también el balear.
Porque habiendo políticos no nacionalistas (¡eso nunca!), ¡a quien se le ocurre que las leyes y normas sobre las lenguas las hagan los filólogos y los científicos! Qué tontería, ¿verdad?

From what little I know to speak and write two languages: Catalan, my native language, and Spanish, the official language and knowledge required in Spain. But thanks to the good people of the PP and the fact that are not-nationalists (ever in life!), all Catalan-speakers can add a few lines in our curriculum. Maybe it's your plan for overcoming the crisis, to help people find work? Is possible.
Because it is now no longer knows who speak Catalan and Valencian, now I know about Eastern Aragonese. And without studying anything! A bargain, go. I am waiting impatiently to see if I know about are the Balearic soon.
Because when there are non-nationalist politicians (this never!), Who comes up with the laws and rules of language make philologists and scientists! What nonsense, right?