Orn·is Comics App

dilluns, 27 d’abril de 2009

Sordons, pàgina a llapis (1)

Aquesta setmana estic treballant (a tota màquina, per variar) en un còmic que m'agrada especialment. Es tracta d'una col·laboració de 6 pàgines de còmic per una revista (ja donaré més detalls més endavant). He aprofitat que la temàtica anava bé per a dibuixar una petita història sobre un noi d'Iliberis, una ciutat sordona. Els Sordons eren un ibers (aproximadament parlem dels segles VI-I a.C) que vivien al que ara és Perpinyà. Sempre m'ha semblat curiós el cas d'aquest poble d'ibers: el seu territori ara pertany administrativament a França. Per l'imaginari col·lectiu, França= gals de la mateixa manera que Península Ibérica= ibers. La meitat de la península eren celtes o mig celtes! La realitat sempre és complexe...

Esta semana estoy trabajando (a toda máquina, para variar) en un cómic que me gusta especialmente. Se trata de una colaboración de 6 páginas de cómic para una revista (ya daré más detalles más adelante). He aprovechado que la temática iba bien para dibujar una pequeña historia sobre un chico de Iliberis, una ciudad sordona. Los Sordons eran unos íberos (aproximadamente hablamos de los siglos VI-I a.C) que vivían en lo que ahora es Perpiñán. Siempre me ha parecido curioso el caso de este pueblo de íberos: su territorio, ahora pertenece administrativamente a Francia. Para el imaginario colectivo, Francia= galos de la misma manera que España= íberos. La realidad siempre es más compleja ...
This week I am working (at full speed, for a change) in a comic that I like especially. It is a collaboration of 6 pages of comic for a magazine (I will give more details later on). I am drawing a small story about a boy from Iliberis, a Sordonian citty. The Sordonians were Iberians (we speak about the centuries VI-I b.C approximately) who lived where we now call Perpinyà. The case of these village of Iberians has always seemed curious to me: the territory, now belongs administratively in France. For the collective imaginary, France= Gauls in the same way than Spain= Iberians. The reality is always more complex...