Orn·is Comics App

dilluns, 22 de desembre de 2008

Berséker... Berserker!

Aquests dies, l'editorial Dolmen i jo, estem polint l'Orn #3 perquè el gener estigui a les botigues. Hi ha moltes coses a revisar, en un àlbum! El títol, per exemple. Fa temps que el sé: "Berséker". Per dos motius, un, perquè es podrà veure com és l'Orn en un atac de ràbia (no del tot, però), i l'altre... ehem, l'altre no l'explico. En fi! La paraula Berséker m'ha fet dubtar: l'he vist escrit de diferents maneres... Berserker, Bersecker, Berséker... No sé si cap entès sabria dir quina és la correcta, si és que n'hi ha una de correcta. En tot cas, és el nom que donaven a uns guerrers víkings temibles, que drogats, entraven com folls a combatre. Aquesta figura mítica del guerrer terrible i fora de control és molt més universal del que podríem pensar. Heràkles/Hèrcules, el guerrer per excel·lència del món mediterrani, per exemple, mata als seus fills en un atac d'ira. Però la seva ira no té nom, o sigui que ens quedem amb el popular i acceptat Berserker :)

Estos días, el editorial Dolmen y yo, estamos puliendo el Orn #3 para que en enero esté en las tiendas. Hay muchas cosas para revisar, en un álbum! El título, por ejemplo. Hace tiempo que lo sé: "Berséker". Por dos motivos, uno, porque se podrá ver cómo es el Orn en un ataque de rabia (pero no del todo), y el otro... ehem, el otro no lo explico. En fin! La palabra Berséker me ha hecho dudar: lo he visto escrito de diferentes maneras... Berserker, Bersecker, Berséker... No sé si algún entendido sabría decir cual es el correcto, si es que hay uno de correcto. En todo caso, es el nombre que daban a unos guerreros vikings temibles, que drogados, entraban como locos en el combate. Esta figura mítica del guerrero terrible y fuera de control es mucho más universal del que podríamos pensar. Herákles/Hércules, el guerrero por exelència del mundo mediterráneo, por ejemplo, mata a sus hijos en un ataque de ira. Pero su ira no tiene nombre, o sea que nos quedamos con el popular y aceptado Berserker :)

These days, the publishing Dolmen and I, we are polishing the Orn #3 so that in January it is in the shops. There are many things to check, in an album! The title, for example. I already know it since long time ago:" Berséker". For two reasons, one, because it will be possible to see how is Orn in an anger attack (but not completely), and the other... ehem, the other I will not explain it. Anyway! The word Berséker has made me doubt: I have seen it written in different ways... Berserker, Bersecker, Berséker... I do not know if any connoisseur might be able to let me know which one is the correct one, if there is a correct one. In any case, it is the name that was given to some fearsome Viking warriors, that drugged, engaged like madmen into the combat. This mythical figure of the terrible warrior and out of control it is much more universal than we might think. Heràkles/Hércules, the warrior for excellence in the Mediterranean world, for example, kills his children in an anger attack. But his anger has no name, so we remain with popularly and recognized Berserker:)