Orn·is Comics App

dilluns, 18 de maig de 2009

Aquest divendres, presentació a la Llibreria 22.

S'avisa que l'il·lustrador estarà mig amagat i no parlarà en públic... ;)
Se avisa de que el ilustrador estará medio escondido y no hablará en público ... ;)
Please be informed that the illustrator will remain half hidden and he will not speak in public... ;)