Orn·is Comics App

divendres, 1 de maig de 2009

IcatFm, Inund'art i Mostr'art.


Mostr'Art (Fotos: Meri)

Publicitat descarada d'un mateix, vaja! ^_^U
Exposició del Col·lectiu 4 Rius de Tinta a Inund'art. Al bloc de la Tònia.
IcatFm i jo. En Josep Lluís Blazquez m'ha passat els links directes (moltes gràcies!):
Sobre l'Orn #3: mp3 o text.
Sobre en Serrallonga: mp3 o text.
Sobre el Rapte de'n Sebas: mp3.
Textos de'n Cervera. Un i dos.
És d'agrair que aquesta ràdio informi de cultura nacional i internacional sense complexes!
Mostr'Art: s'ha acabat aquesta exposició.


¡Publicidad descarada de uno mismo, vaya! ^_^U
Exposición del Colectivo 4 Ríos de Tinta en Inund'art. En el blog de la Tònia.
IcatFm y yo. Josep Lluís Blazquez me ha pasado los links directos (muchas gracias!):
Sobre l'Orn #3: mp3 o texto.
Sobre Serrallonga: mp3 o texto.
Sobre el Rapto de'n Sebas: mp3.
Textos de Cervera. Uno y dos.
¡Es de agradecer que esta radio informe de cultura nacional e internacional sin complejos!
Mostr'Art: se ha acabado esta exposición.


Boldly advertising about myself to be honest! ^_^U
Exhibit of the Collective 4 Rivers of Ink in Inund'art. In the blog of Tònia.
IcatFm and I. Josep Lluís Blasquez has handed me the direct links (thanks!):
About l'Orn #3: mp3 or text.
About Serrallonga: mp3 or text.
About the Kidnapping of Sebas: mp3.
Texts from Cervera. One and two.
It is to be thanked that this radio briefs of national and international culture without complex!
Mostr'Art: this exhibit is over.