Orn·is Comics App

dilluns, 25 de maig de 2009

Democràcia vs Oclocràcia

Avui, primer dia laborable després de l'inici de la campanya electoral, he hagut de posar Icat, una ràdio musical, per fugir dels tertulians. Se m'ha fet més present que mai un text de Polibi que parla sobre els diferents tipus de govern, i com un sistema polític té tendència a degenerar en una versió "perversa" (Polibi ens vol moralitzar, no se n'amaga) . És clar que hi ha una gran distància, en temps, en el mateix significat dels termes, etc... però sempre va bé reflexionar una mica.
Tret de la GDLC:
Democràcia : [1803; del ll. td. democratia, i aquest, del gr. dēmokratía 'govern del poble'] f POLÍT 1 Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants.
Oclocràcia: [1888; del gr. okhlokratía, íd., comp. de ókhlos 'multitud' i krátos 'força, poder'] f Govern de la multitud, de la turba.
Segons Polibi, quan les generacions han oblidat l'anterior sistema de govern que van canviar, tendeixen a acomodar-se, a donar per fetes coses que no ho són, a no mirar pel bé comú, a buscar exclusivament el profit particular,... En aquesta "degeneració moral i política", els valors morals s'inverteixen: els mesquins i els aprofitats són alabats, els cridaners i els irreflexius són els exemples a seguir. Quan els ciutadans obliden els seus deures, els nous líders no són els més savis, els més llestos o els més preparats, són aquells que afalaguen la turba amb boniques paraules que, de ben segur, saben que mai podran complir.
Sí, avui és dilluns i m'he aixecat amb el peu esquerre.

Hoy, primer día laborable después del inicio de la campaña electoral, he tenido que poner Icat, una radio musical, para huir de los tertulianos. Se me ha hecho más presente que nunca un texto de Polibio que habla sobre los diferentes tipos de gobierno, y como de un buen sistema tiene tendencia a degenerar en una versión "perversa" (Polibio nos quiere moralizar, no se esconde). Claro está que hay una gran distancia, en tiempo, en el mismo significado de los términos, etc ... pero siempre va bien reflexionar un poco.
Extraido la
GDLC:
Democracia:
[1803; del
ll. td. democratia, y éste, del gr. dmokratía 'gobierno del pueblo'] fPOLÍT 1 Doctrina política que defiende la intervención del pueblo en el gobierno y en la elección de los gobernantes.
Oclocràcia
: [1888; del gr. okhlokratía, íd., comp. de ókhlos 'multitud' y krátos 'fuerza, poder]' f Gobierno de la multitud, de la turba.
Según Polibio, cuando las generaciones han olvidado el anterior sistema de gobierno que cambiaron, tienden a acomodarse, a dar por hechas cosas que no lo son, a no mirar por el bien común, a buscar exclusivamente el provecho particular ... En esta "degeneración moral y política", los valores morales se invierten: los mezquinos y los aprovechados son alabados, los chillones y los irreflexivos son los ejemplos a seguir. Cuando los ciudadanos olvidan sus deberes, los nuevos líderes no son los más sabios, más listos o más preparados, son aquéllos que alimentan la turba con bonitas palabras que, a buen seguro, saben que nunca podrán cumplir. Sí, hoy es el lunes y me he levantado con el pie izquierdo.

Today, the first working day after the beginning of to the election campaign, I have had to synchronise Icat, a musical radio, to run away from the opining gathering members. I have thought of a text from Polybius where he speaks about the different types of government, and as a potilical system has trend to degenerate into a "perverse" version (Polybius moralizes, he does not hide his agenda). Of course that there is a great distance, in time, in the meaning of the terms, etc... but its good to think about it.
Except for the
GDLC:
Democracy: [1803; of the ll. td. democratia, and this, of the gr. dmokratía 'government of the people|village'] f POLÍT 1 political Doctrine that defends the intervention of the people|village in the government and in the choice of the rulers.
Oclocracy:
[1888; of the gr. okhlokratía, íd., comp. of ókhlos 'crowd|mass' and krátos 'force|strength, power]' f Government of the crowd|mass, of the peat.

According to Polybius, when the generations have forgotten the former system of government that they changed, they tend to adapting, to consider for granted things that are not, to not look for the common good, to search the particular benefit exclusively... In this "moral and political degeneration", the moral values are inverted: the mean ones and the diligent ones are praised; the shouters and the thoughtless ones are the examples to be. When the citizens forget |their duties, the new leaders are not the wisest, cleverest or more preparations, are those who flatter the peat with beautiful words, they know, for sure, they will never be able to fulfill. Yes, today it is Monday and I have gotten up with the left foot.