Orn·is Comics App

dijous, 7 de maig de 2009

Gràcies, Pep!

Amb aquest títol, "Gràcies, Pep" el meu amic Albert Garcia titula aquesta foto del seu fotoblog. A un servidor de vostès, fa uns anys, això del futbol no li feia ni fred ni calor. En canvi, en aquests últims anys, m'hi he anat aficionant. Segueixo essent un ignorant total, però el futbol del Barça és bonic de seguir. I això, per si no ho sabeu (els que acabin de ser rescatats d'una illa desèrtica), aquest últim any ha ant creixent exponencialment. Quantes vegades l'èxit i el talent van de la mà amb l'esforç i el seny?
I tot i això, no n'hi ha prou amb el talent. Ni amb el talent i l'esforç. També fa falta sort. I ahir el Barça va tenir les tres coses.
Passi el que pasi, hi ha una lliçó darrera de tot plegat: podria ser que amb el talent i l'esforç no s'aconsegueixin els objectius. Però si no s'aprofita el propi talent ni hi ha esforç, segur que no s'aconsegueixen.

Con este título, "Gracias, Pep" mi amigo Albert Garcia titula esta foto de su fotoblog. A un servidor de ustedes, hace unos años, esto del fútbol no le hacía ni frío ni calor. En cambio, en estos últimos años, me he ido aficionando. Sigo siendo un ignorante total, pero el fútbol del Barça es bonito de seguir. Y eso, por si no lo sabéis (los que acaben de ser rescatados de una isla desértica), este último año ha ido en alza exponencialmente. ¿Cuántas veces el éxito y el talento van de la mano con el esfuerzo y el juicio?
Y sin embargo, no hay bastante con el talento. Ni con el talento y el esfuerzo. También hace falta suerte. Y ayer el Barça tuvo las tres cosas.
Pase lo que pase, hay una lección detrás de todo: podría ser que con el talento y el esfuerzo no se consigan los objetivos. Pero si no se aprovecha el propio talento ni hay esfuerzo, seguro de que no se consiguen.

With this title, "Thank you, Pep" my friend Albert Garcia titles this photo of its|his|her|their fotoblog. Some years ago, this of the football did not make either cold or heat, to a server of you. However, in these last years, I have kept on taking to it. I continue being a total ignoramus, but the football of Barça is beautiful from being. And this, so that you do not know it (those that finish being rescued from a desert island), this last year has increasing elk exponentially. How many times do the success and the talent go of the hand with the effort and the wisdom?
And however, there is not enough with the talent. Not even with the talent and the effort. Luck is also necessary. And yesterday Barça had the three things.
Passes|Happens the that pasi, there is a lesson behind everything: it could|might be that with the talent and the effort the goals are not achieved. But if the talent itself|himself is not used nor there is effort, safe|sure that they do not achieve themselves.