Orn·is Comics App

dilluns, 20 d’octubre de 2008

Alba Draga (8 de 8)
I l'última de les mostres sobre Alba Draga.
A dalt de tot, un tipus de personatge que és molt divertit de dibuixar, els trolls.
A sota, ... bé... Mostrar públicament aquest tipus de mapes em pot catapultar d'autor a freak...

Y la última de las muestras sobre Alba Draga. Arriba de todo, un tipo de personaje muy divertido de dibujar, los trolls.
Debajo, ... bien... Mostrar públicamente este tipo de mapas me puede catapultar de autor a freak...

And the last one of the samples about Alba Draga. First above, a kind of personage very amusing to draw, the trolls.
Below... well... Showing this sort of maps I can catapult me from author to freak...