Orn·is Comics App

dilluns, 12 d’octubre de 2009

Descartat... (1)

L'il·lustrador, de vegades, es troba davant de dibuixos descartats. De vegades, no acabem de captar l'essència de l'encàrrec, o no se'ns ha explicat bé, o tenim un mal dia, etc... No som màquines (ni nosaltres ni els coordinadors editorials!), i sempre pot haver-hi alguna confusió. Són coses de l'ofici. El cas és que, en aquests casos, els dibuixos es queden al calaix... per sort, hi ha el bloc... :)

El ilustrador, a veces, se encuentra ante dibujos descartados. A veces, no acabamos de captar la esencia del encargo, o no se nos ha explicado bien, o tenemos un mal día, etc ... No somos máquinas (ni nosotros ni los coordinadores editoriales!), y siempre puede haber alguna confusión. Son cosas del oficio. El caso es que, en estos casos, los dibujos se quedan en el cajón ... por suerte, está el blog ... :)

The illustrator sometimes has discarded drawings. Sometimes, we have just not grasped the essence of the order, or it has not been properly explained in detail to us, or we have a bad day, etc... We are not machines (neither us nor the publishing coordinators!), and always there can be some confusion. It comes along with the job. The case is that, in these cases, the drawings remain in the drawer... luckily, there is the blog... :)